Wizja lokalna nad Łubinką

W dniu 10 maja br. odbyła się wizja lokalna dotycząca niepokojących prac ziemnych przy potoku Łubinka. Poniżej pismo przewodnie i protokół:

Nowy Sącz, dnia 13 maja 2013 r.  WZK.5544.21.2013

SZANOWNI PAŃSTWO        wg     r o z d z i e l n i k a

Dot.: przesłania protokołu z wizji lokalnej potoku Łubinka przeprowadzonej w dniu 10 maja 2013 roku.

 

W związku ze stwierdzonymi w dniu 10 maja 2013 roku podczas wizji lokalnej na potoku Łubinka nieprawidłościami, w załączeniu przesyłam Państwu do służbowego wykorzystania protokół wraz  załącznikami z przedmiotowej wizji.

W związku z ustaleniami poczynionymi podczas wizji lokalnej uprzejmie proszę
o podjęcie działań w swoim merytorycznym zakresie dotyczących rozpoznania sprawy,
a także podjęcie działań wyjaśniających w tym zakresie.

Ze względu na fakt, że nieprawidłości powyższe dotyczą zagrożenia powodziowego  uprzejmie proszę wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie kierować bezpośrednio do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Załączniki:

 1. Protokół z wizji lokalnej nr WZK.5544.21.2013
 2. Dokumentacja fotograficzna KSM

Otrzymują:

 1. Pan Kazimierz HOTLOŚ – Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  w Krakowie Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31,
  33-300 Nowy Sącz.
 2. Pan Zbigniew DMOCHOWSKI – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 3. Pan Adam KAUFMAN – Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu, ul. Lwowska 71,
  33-300 Nowy Sącz. 

  1. Pan Grzegorz FECKO – Radny Rady Miasta Nowego Sącza.
  2. a/a.

PROTOKÓŁ WZK.5544.21.2013

z wizji lokalnej potoku Łubinka administrowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu przeprowadzonej w dniu 10 maja 2013 r.

 1. 1. Cel przeprowadzenia wizji lokalnej:

Na wniosek Radnego Pana Grzegorza Fecko po otrzymaniu notatki drogą elektroniczną w dniu 9 maja 2013 roku, uwzględniając bezpośrednie sąsiedztwo działki z ciekiem wodnym – potokiem Łubinka oraz informacją
o możliwym zaistnieniu zagrożenia powodziowego podjęto decyzję
o przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu 10 maja 2013 roku o godzinie 13:00.

 1. 2. W wizji lokalnej udział wzięły niżej wymienione osoby:
 • Marek Nieć – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony

Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza,

 • Piotr Wilczewski – Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
  i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza,
 • Grzegorz Fecko – Radny Rady Miasta Nowego Sącza,
 • Marek Sztafa – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu,
 • Beata Brzęk – Nadzorca Wodny Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu,
 • Marek Postrożny – Inspektor ds. Geologii Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza,
 • Bartłomiej Liro – Strażnik Miejski KSM,
 • Łukasz Horowski – Strażnik Miejski KSM.

 

 1. 3. W wyniku wizji lokalnej ustalono następujące fakty:

­      Właścicielka działki …………………………………… ………………………………………….., dokonała głębokich wykopów
w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów będących we władaniu  Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu. Nadwyżki ziemi z wykopów zostały zgromadzone
w rejonie obu stron wykopów. Część nadwyżki ziemi od strony potoku Łubinka została najprawdopodobniej składowana na gruncie należącym do Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu.

­      W czasie wizji lokalnej na podstawie mapki należącej do Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu stwierdzono duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska opisanego powyżej.

­      Stwierdzono, że powstały wykop ma długość ok. 200 m.

­      Według oświadczenia mieszkańców oraz stwierdzonych na miejscu faktów określono, że do powstałego wykopu ciężarówkami przywożona jest ziemia niewiadomego pochodzenia.

­      Według przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska Pana Marka Postrożnego istnieje duże prawdopodobieństwo, że ziemia ta może być odpadem.

­      Komisja dokonująca wizji stwierdziła, że należy dokonać analizy, czy powstałe wykopy nie naruszyły stabilności i szczelności usytuowanej przy potoku Łubinka grobli, a także nie naruszyły stosunków własnościowych.

­      Komisja podkreśliła również fakt, że wykopy na przedmiotowej działce mogły spowodować naruszenie stosunków wodno-prawnych.

­      W czasie trwania wizji nie stwierdzono wykonywania żadnych prac w tym rejonie, jednak komisja opuszczając miejsce wizji lokalnej rozpoznała samochód ciężarowy napełniony ziemią, który jechał w kierunku wykopu. Komisja postanowiła zawrócić i w czasie dotarcia na wizytowany teren stwierdziła następujące fakty:

 

 • samochód wiozący ziemię wysypał ją do wykopu,
 • przybyła na miejsce właścicielka tej nieruchomości ……………………………….. poinformowała, że podnosi teren swojej działki wykorzystując do tego celu ziemię z wykopów budowanego bloku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła w Nowym Sączu,
  • oświadczyła , że ziemię z tego miejsca pozyskuje i przywozi jej mąż,
  • zainteresowana poinformowała, że nie posiada żadnych szczególnych pozwoleń w tym zakresie oraz, że działania te mają na celu poprawę stanu jej działki,
  • poinformowano zainteresowaną, że zostaną podjęte czynności mające na celu sprawdzenie faktów dotyczących naruszenia własności, naruszenia stosunków wodno-prawnych, naruszenia struktury grobli, a także naruszenia ochrony przeciwpowodziowej.

 

­      W czasie trwania wizji przedstawiciele Komendy Straży Miejskiej obecni na miejscu wykonali dokumentację fotograficzną tego miejsca, która stanowi /załącznik nr 2/ do niniejszego protokołu..

­      Ustalono, że wszyscy uczestnicy biorący udział w wizji lokalnej w związku ze stwierdzonymi faktami dokonają w swoim merytorycznym zakresie rozpoznania sprawy oraz podejmą stosowne działania wyjaśniające,
a informacje uzyskane z przeprowadzonego rozpoznania zostaną przekazane do wiadomości i służbowego wykorzystania do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.

­      Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził, Inspektor, Piotr WILCZEWSKI