WYPOWIEDZI Z SESJI RADY MIASTA
Z VI KADENCJI  2010 – 2014

Szanowni Państwo,   zapraszam Państwa do zapoznanie się z moimi wypowiedziami na Sesjach Rady Miasta Nowego Sącza w VI kadencji 2010-2014 r. Niech te wypowiedzi zaczerpnięte z rejestrów oficjalnych protokołów oddadzą atmosferę pracy dla miasta. Myślę, że nic tak nie odda moich poglądów na nasze miasto jak i na otaczające nas procesy w samorządzie lokalnym. Jestem przekonany, że w tych już historycznych zapisanych formalnych wypowiedziach znaleźć można podwaliny pod nasz Program dla Miasta Nowego Sącza i dla jego Mieszkańców! Zapraszam do owej lektury (teksty – wyciąg z protokołów nie zawierają składanych przeze mnie interpelacji, które na bieżąco publikowałem na łamach mojej strony oraz na forach lokalnych, można je odnaleźć na zakładce Ratusz). Życzę wszystkim miłej lektury, Grzegorz Fecko

SESJE RADY MIASTA
Kad
encja 2010 – 2014

 

Wyciąg z protokołu Nr VI/2011 z posiedzenia VI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
22 lutego 2011 r.

Radny G. Fecko zaapelował do Pana Prezesa J. Adamka, aby wytłumaczył jak to jest z matematyką
dotyczącą miesięcznego kosztu zużycia wody w czteroosobowej rodzinnie. Dodał, że zgodnie z tym
co podaje Prezes Spółki koszt zużycia wody wzrośnie o około 5%, a z jego wyliczeń dokonanych na podstawie przedstawionych przez Prezesa informacji w Gazecie Krakowskiej wynika, że będzie to wzrost kosztów o ponad 8%.

(Wolne wnioski i oświadczenia radnych).

*

Wyciąg z protokołu Nr VII/2011 z posiedzenia VII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 22 marca 2011 r.

 

Radny G. Fecko zaproponował, aby pomyśleć o zmniejszeniu diety tym bardziej, że jest kryzys
i warto popracować nad jakimś projektem.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r. – druk nr 68).

Radny G. Fecko stwierdził zwracając się do radnego G. Mądrego, iż mówiono dużo o polityce, populizmie. Zaproponował, aby stworzyli zespół, w którym zastanowią się jak można przykładowo zmniejszyć diety radnych po to, aby pomagać innym.

(Wolne wnioski i oświadczenia radnych).

*

Wyciąg z protokołu Nr IX/2011 z posiedzenia IX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
28 kwietnia 2011 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że tak jak niektórzy radni mówili ta sytuacja otworzy podobne sytuacje. Przypomniał, że na Zabełczu jest o wiele większy problem pt.: ulica, która jest na granicy Zabełcza
i gminy Chełmiec, między ulicą Zdrojową a Barską. Zaproponował, aby zajmować się sprawami, które naprawdę pomogą mieszkańcom.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Nowego Sącza – druk nr 71).

Radny G. Fecko oznajmił, że wstępnie zorientował się w sprawie parku na osiedlu Zabełcze i nie jest powiedziane, że należy kupić ten „park” przecież można go zagospodarować na zasadzie
„umowy podnajmu”.

(Wolne wnioski i oświadczenia radnych).

Radny G. Fecko stwierdził, że są kolejne propozycje odnośnie rewitalizacji parków tj. parku
w okolicach Prażmowskiego, parku koło dworca PKP i jeszcze parku w Biegonicach koło Carbonu.

(Wolne wnioski i oświadczenia radnych).

*

Wyciąg z protokołu Nr XI/2011 z posiedzenia XI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
28 czerwca 2011 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że jeśli chodzi o ulicę Myśliwską to warto też podziękować byłej radnej B. Kałużnej, która również przyczyniła się do powstania przedmiotowej drogi. Odniósł się do wandalizmu w mieście zwłaszcza, jeśli chodzi o place zabaw i zawnioskował, aby zacząć relokować place zabaw, miejsca zieleni na zewnętrzne dzielnice takie jak: Zabełcze, Przetakówka, Kochanowskiego czy Helena, bo tam mieszkańcy też chcą trochę cywilizacji.

(Wolne wnioski radnych).

*

Wyciąg z protokołu Nr XXIV/2012 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 28 lutego 2012 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że kolega radny K. Żyłka „psioczy” bardzo na rząd zapominając o tym,
że te 170 mln zł., pozyskali w okresie tego rządu, o którym się mówi, że jest tak zły. Oznajmił, że
Pan radny narzeka na klamry finansowe odnośnie zadłużania się gmin, a przecież problemem wielkości podwyżki jest to, że inwestycja jest zadłużona na 100 mln zł. Zapytał, co by było gdyby brało się tak bez ograniczeń kredyty. Stwierdził też, że już będzie ryzyko z tym ile gospodarstw domowych podepnie się do tej nowej instalacji. Dodał, że nie da się brać kredytów i żyć na kredyt.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 254).

Radny G. Fecko zwracając się do radnego K. Żyłki stwierdził, że tu nie chodzi o to, kto rządzi w tym kraju, ale chodzi o to, że oni są Radnymi Miasta Nowego Sącza i mówią o sprawach, na które mają wpływ. Poprosił o zajęcie się tymi sprawami, na które jako radni mają realny wpływ.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 254).

Radny G. Fecko zapytał, dlaczego podjęto decyzję, że kredyt tak znaczny Spółka weźmie tylko na piętnaście lat, a nie na przykład na trzydzieści, co by znacznie obniżyło koszty obsługi kredytu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 254).

Radny G. Fecko odnosząc się do kwestii finansowych stwierdził, że chcieliby zaproponować
i zaapelować do chętnych radnych, zacnych mieszkańców Nowego Sącza żeby się na ten sztandar nowy miasta Nowego Sącza złożyli, jego zdaniem będzie to honorowo i jeśli dadzą pieniądze
z własnych kieszeni będzie stosunkowo tanio. Stwierdził, że zaskoczyła go argumentacja
Pana Przewodniczącego Rady Miasta J. Wituszyńskiego zaznaczył, iż jest ponad rok radnym,
a Pan Przewodniczący jest wiele kadencji i dziwi go, że Pan Przewodniczący nie zdążył przyczynić się

do tego żeby sztandar, który do dziś funkcjonuje został poświęcony. Stwierdził, że jest zawiedziony postawą Pana Przewodniczącego. Ponadto, zaproponował aby nie zaczynać od drogich komisji, które będą wielkobudżetowe tylko od ludzi zaangażowanych, historyków, są koła historyczne, doświadczone grupy szczerze żyjące z sądecką historią. Zaproponował, aby najpierw skorzystać z ich doświadczenia, a na koniec w celu dokonania ostatecznego „szlifu” w kwestii barw, charakteru sztandaru poprosić o opinie heraldyków.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza – druk nr 252).

Radny G. Fecko zwracając się do radnego P. Wichra stwierdził, że jak widać czas trzeba oszczędzać. Stwierdził, że będzie duże „tarcie” i dlatego trzeba by było się zastanowić, co zrobić żeby nie było „tarcia”, niesnasek a potem polityki, czyli jak zrobić, aby był nowy sztandar i mógł funkcjonować ten Rady Miejskiej, co to za różnica Rada Miejska czy Rada Miasta dla niego nie jest to żadna różnica bez względu na zapisy po prostu stylistycznie to jedno i to samo oznacza.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza – druk nr 252).

*

Wyciąg z protokołu Nr XXVII/2012 z posiedzenia XXVII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że w trakcie interpelacji większość radnych zwracała uwagę na problem bezpieczeństwa w Nowym Sączu i dlatego też złożył wniosek, aby Przewodniczący P. Gawłowski zwołał Komisję Porządku Publicznego celem przeprowadzenia poważnej debaty o stanie bezpieczeństwa w mieście z przedstawicielami Policji.

(Wolne wnioski radnych).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XXXII/2012 z posiedzenia XXXII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 26 czerwca 2012 r.

 

Radny G. Fecko zapytał Pana Prezydenta w kontekście wypowiedzi radnego K. Żyłki czy prawdą jest,

że Pan Prezydent czuje się blokowany politycznie z innych stron, z zewnątrz jeśli chodzi o ważne inwestycje dla Nowego Sącza zwłaszcza komunikacyjne. Dodał, że był przekonany, iż dzisiejsze głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały nie będzie polityczne.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2011 rok – druk nr 306).

 

Radny G. Fecko podziękował Panu Prezydentowi J. Gwiżdżowi za ustosunkowanie się do jego prośby

i apelu żeby nie upolityczniać pewnych wypowiedzi i głosowań.

(Wolne wnioski radnych).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XXXIV/2012 z posiedzenia XXXIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 11 września 2012 r.

Radny G. Fecko zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie: nadania Hali Sportowej przy ul. Na Rurach 16 w Nowym Sączu imienia
Urszulki Kochanowskiej
druk nr 367.

Radny G. Fecko zabrał głos w imieniu Klubu Radnych PO stwierdzając, że popierają przedstawiony wniosek. Oznajmił, iż niepokoi go wypowiedź Pana Prezydenta, który mówi, że Nowy Sącz spycha się na margines. Stwierdził, że miasto Nowy Sącz dało się zepchnąć na margines 28 lutego 2011 r., wtedy to samorządy mogły zgłaszać swoje wnioski. Poprosił o przedstawienie dokumentów
z przedmiotowymi wnioskami jednocześnie wyrażając obawę, że wtedy zostało to „przespane”. Dodał, że jeśli się myli to prosi o uświadomienie go w tej sprawie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia oświadczenia – likwidacja dyspozytorni medycznej
w Nowym Sączu – druk nr 368).

*

Wyciąg z protokołu Nr XXXVI/2012 z posiedzenia XXXVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 30 października 2012 r.

 

Radny G. Fecko przypomniał, że na Komisji poprosił o zrobienie symulacji czterech metod opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapytał o stawkę opłat oraz poprosił o sprecyzowanie ile gospodarstw w Nowym Sączu tak naprawdę jest objętych wywozem śmieci.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 384).

Radny G. Fecko stwierdził, że radni pracują na rzecz miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 384).

*

Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2012 z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 27 listopada 2012 r.

 

Radny G. Fecko zapytał, dlaczego chce się zrezygnować z elementu wolnego rynku tzn., że cena
w przetargu będzie niższa, jeśli chodzi o stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – druk nr 399).

Radny G. Fecko zapytał czy przetarg ma szansę doprowadzić do tego, że mieszkańcy miasta będą płacić mniej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – druk nr 399).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XLI/2013 z posiedzenia XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 29 stycznia 2013 r.

Radny G. Fecko zapytał ile wniosków złożonych przez Pana Prezydenta i jakie upadły z powodu nazwiska, które miałoby przeszkadzać.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza).

Radny G. Fecko zapytał Pana Prezydenta, dlaczego zignorował propozycję Klubu Radnych PO
do budżetu 2013 roku dotyczącą przeznaczenia 3 mln zł., na zmniejszenie skutków podwyżki wody.

(Dyskusja – projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013).

Radny G. Fecko odnosząc się do wypowiedzi radnego G. Mądrego stwierdził, że dziwi się, iż
to akurat Pan radny mówi, iż nie znają rzeczywistości, bo oznajmił, iż jest z Panem radnym razem
w jednej z Komisji i średnio przez dwa lata widzi go raz na rok na tej Komisji.

(Dyskusja – projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013).

Radny G. Fecko zapytał ile obecnie jest w Nowym Sączu punktów gdzie sprzedaje się alkohol,
jakie są przychody z całego roku z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu i jaki jest roczny koszt utrzymania Izby Wytrzeźwień.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Dziale Opieki
Nad Osobami Nietrzeźwymi
i Bezdomnymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Nowym Sączu – druk nr 435).

Radny G. Fecko stwierdził, że mogą w tych sprawach (chodzi o likwidację całego oddziału Telekomunikacji Polskiej mieszczącego się przy ulicy Jagiellońskiej) apelować do posłów, ale nie na wszystko mają wpływ polityczny. Dodał, że miasto powinno być przyjazne dla przedsiębiorców.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XLIII/2013 z posiedzenia XLIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 26 lutego 2013 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że wydaje się rzeczą oczywistą, iż radni nie powinni rozstrzygać głosowaniem, co kto myślał, bo nie każdy był przy tym. Przypomniał, że Pan radny J. Hojnor zgłaszał swoje wątpliwości do wspomnianych kwestii, zgłaszał potrzebę wypowiedzenia się, przeczył temu,
co zostało wtedy powiedziane i prosił o głos. Stwierdził, że Pan Przewodniczący o ile dobrze pamięta
i to chyba jest zapisane w protokole nie udzielił głosu Panu radnemu.

(Dyskusja – przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miasta).

 

Radny G. Fecko zawnioskował, aby wprowadzić do protokołu fakt, który wystąpił, prawdę, że było tak, iż radny J. Hojnor protestował, nie zgadzał się z tymi stwierdzeniami, ale nie miał możliwości wypowiedzenia się do mikrofonu.

(Dyskusja – przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miasta).

Radny G. Fecko stwierdził, że elegancko by było wniosek o odesłanie projektu uchwały
do wnioskodawcy uzasadnić, bo to jest unikanie głosowania i pokazania mieszkańcom, po której stronie się stoi. Dodał, że jest przeciwko podwyżce wody.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 438).

Radny G. Fecko poprosił o zapisanie do protokołu, że został przyjęty przez prowadzącego
Pana Przewodniczącego wniosek formalny bez uzasadnienia, dzisiaj dotyczyło to projektu uchwały
– nr 438.

(Wolne wnioski radnych).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XLIV/2013 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 6 marca 2013 r.

Radny G. Fecko podziękował za przedmiotowe zmiany w imieniu mieszkańców domów jednorodzinnych posiadających liczniki.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 447).

 

Radny G. Fecko oświadczył, że według niego 7 złotych nie jest zaniżoną stawką, a pozwoli ona
w porównaniu do kwoty 13 złotych za śmieci niesegregowane, mobilizować mieszkańców do segregowania śmieci, czyli tak naprawdę zniżać koszty ich obsługi. Dodał, że w Nowym Sączu funkcjonuje firma, która odbiera śmieci segregowane od mieszkańców za darmo, utrzymując się przy tym na rynku, więc należy założyć, że jeżeli mieszkańcy będą dobrowolnie segregować to koszt będzie niższy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 449).

Radny G. Fecko w odpowiedzi „ad vocem” poinformował, że sprawę ustawy śmieciowej miał rozpatrzyć Trybunał Konstytucyjny. Oświadczył, że jego zdaniem posłowie i senatorowie niezależnie od opcji są przedstawicielami danego okręgu, w jakim zostali wybrani i należy im się szacunek. Oświadczył, że podział nie musi być partyjny a warto się zastanowić, co jest dobre dla mieszkańców
i dla naszego regionu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 449).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XLV/2013 z posiedzenia XLV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 26 marca 2013 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że chce dokończyć pytanie radnego A. Czerneckiego do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dodał, iż to było zasadne pytanie, bo była polemika czy dzieci się wkłada czy nie do koszyków i kolega radny chciał zaznaczyć, że chodzi o koszyk podręczny. Zaapelował do
Pana Przewodniczącego, że już kiedyś klasyk powiedział, że „ważniejszy jest duch prawa niż litera prawa”, więc nie należy szaleć z liczeniem czasu tym bardziej, że regulamin można zmienić.

(Dyskusja – Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Nowego Sącza za rok 2012).

Radny G. Fecko stwierdził, że przedłożony projekt nie naprawi świata, ale należy pomagać ile się da, bo w tym przypadku chodzi o dzieci.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu ,,Karta Sądeckiej Rodziny 4+” – druk nr 458).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XLVI/2013 z posiedzenia XLVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 11 kwietnia 2013 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że nie można mówić, iż jakiś radny jest przeciwko inwestycji na Helenie.
Stwierdził też, że to, iż będzie inwestycja na Helenie nie oznacza, że kredyt muszą wziąć
„Sądeckie Wodociągi” i to nie jest tak, że ci, co mają wodę nie chcą żeby inni ją mieli.
Zaproponował, żeby wziąć pod uwagę, jeśli się mówi o solidarności pozyskanie pieniędzy
z budżetu miasta.

(Dyskusja na temat informacji Prezydenta Miasta o planach i zamierzeniach w zakresie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz skutków społecznych i ekonomicznych realizacji tych planów i zamierzeń).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XLVIII/2013 z posiedzenia XLVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 28 maja 2013 r.

Radny G. Fecko oświadczył, że cieszy go fakt, iż pan dyrektor Wydziału Edukacji zadeklarował,
iż w związku z przedmiotowym projektem uchwały żaden z nauczycieli nie straci pracy oraz oznajmił, że ma nadzieję, iż ta obietnica zostanie dotrzymana.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – druk nr 482).

Radny G. Fecko oznajmił, iż w przypadku zaproponowanej kandydatury Pana Przewodniczącego
do składu Komisji Inwentaryzacyjnej, warto się zastanowić nad aspektem etycznym i czy nie powinno się tej kandydatury zmienić.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Nowy Sącz – druk nr 486).

Radny G. Fecko oświadczył, iż apele i dobra opinia potrzebne są w celu pozyskania środków
z Unii Europejskiej, gdyż są to kwoty rzędu kilkunastu miliardów złotych a sama Polska nie poradzi sobie z takim projektem i musi to być projekt transeuropejski z północy na południe.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia apelu popierającego rezolucję Nr 28/2013 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie modernizacji linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc (Piekiełko) – druk nr 493).

 

 

 

 

*

Wyciąg z protokołu Nr XLIX/2013 z posiedzenia XLIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 17 czerwca 2013 r.

 

Radny G. Fecko wyraził dużą radość i satysfakcję, że po raz kolejny wcześniejsze inicjatywy powodują, że radni wspólnie głosują za ich uchwaleniem. Poprosił o przyjęcie uznania, że tego typu inicjatywy są dostrzegane przez Miasto.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 494).

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta w związku z upominaniem radnych, o proporcjonalne i symetryczne działanie również w stronę Prezydenta Miasta, który opuścił salę obrad. Następnie zwrócił się do radnego P. Wichra z prośbą, aby zakończył każdą dyskusję przyrównywać do populizmu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 494).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LI/2013 z posiedzenia LI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
30 lipca 2013 r.

Radny G. Fecko zwracając się do Pana Przewodniczącego J. Wituszyńskiego stwierdził, że nie podoba mu się to, że na sesjach Pan Przewodniczy radnych traktuje inaczej, a Prezydenta i Jego zastępców inaczej pomijając fakt, z której partii czy klubu radni się wywodzą, czego najlepszy przykład był podczas obrad dzisiejszej Sesji. Zaapelował do Pana Przewodniczącego żeby, jeśli prowadzi Sesję przywoływał „do porządku”, jeżeli trzeba też Prezydenta, bo jak widać Prezydent po niepotrzebnych „wyskokach” również potrafi zrobić krok do tyłu i nie upierać się przy swoim stanowisku, za co jak stwierdził radny ceni to stanowisko i też za nie dziękuje. Dodał, że można się wycofać z jakiegoś poglądu czy nazbyt szybko wypowiedzianego słowa. Stwierdził również, że żałuje, iż to nie wyszło ze strony Pana prowadzącego obrady Przewodniczącego J. Wituszyńskiego. Oznajmił, że postanowił już o tym powiedzieć publicznie, tym bardziej, że wcześniej już nie raz, co zapewne Pan Przewodniczący przyzna podchodził w tej sprawie do Pana Przewodniczącego po Sesji przypominając, że to radni Pana wybrali na Przewodniczącego Rady Miasta i to ich winien Pan reprezentować i im służyć. Ponadto dodał, że nie wstydzi się tego, iż głosował na Pana Wituszyńskiego na Przewodniczącego Rady Miasta i nie żałuje swojej decyzji, ale jednocześnie grzecznie poprosił, aby Pan Przewodniczący robił tak żeby on, jako radny nie żałował dokonanego wyboru i czuł się też reprezentowany przez Pana J. Wituszyńskiego, jako Przewodniczącego Rady. Poprosił również, aby zwrócić uwagę na fakt jednocześnie dodając, że nie chce nikogo pouczać (choć czasami radnych się poucza zza stołu Przewodniczących) jak obrady prowadził po przerwie Pan Przewodniczący G. Dobosz, nie było żadnych kłopotów i nawet, jeśli ktoś z jego Klubu za długo przeciągał wypowiedź od razu została ona ucięta, czyli można z dyscypliną prowadzić obrady Sesji. Dodał, że zasada dyscypliny na Sesji powinna działać w dwie strony i dotyczyć również Prezydentów Miasta, czego on, jako radny uczestniczący w obradach niestety nie zauważa. Wyraził nadzieję, że w przyszłości Pan Przewodniczący wyciągnie z tego wnioski. Ponadto, zawnioskował do Pana Prezydenta stwierdzając, że już nie raz interweniował
u Pana Prezydenta w sprawie dotyczącej dziurawego mostu na Łubince. Oznajmił, że mosty w Nowym Sączu wydają się być „przekleństwem” tym bardziej, że miasto chce wybudować most i zapewne wybuduje jeszcze przed wyborami, bo zdaniem radnego taki jest cel i byłoby bardzo dobrze gdyby tak się stało. Dodał, że cieszyłby się gdyby Panu Prezydentowi udało się to zadanie zrealizować. Stwierdził, iż chodzi o most na potoku Łubinka na ulicy Zdrojowej przypominając, że kilka razy zwracał uwagę na to, że są tam dziury, a przecież chodzą po nim mieszkańcy.
Stwierdził też, że po jednej z jego interwencji było tam zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Poinformował, że opinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności była w tym temacie jednoznaczna, czyli że coś z tym trzeba zrobić i natychmiast działać. Dodał, że obecny stan techniczny jest taki, pomijając już fakt, iż w tym momencie jest tam bardzo niebezpiecznie dla pieszych i rowerzystów. Stwierdzi, iż w konstrukcji technicznej do łączeń elementów przepływa woda (zgodnie z opinią WZK), przez co most coraz bardziej niszczeje i zachowuje się tak jak skała na wolnej przestrzeni, czyli po prostu eroduje. Oznajmił, że nie wie czy miasto Nowy Sącz stać na to żeby stracić kolejną przeprawę tym bardziej, że jak już wspomniał nie jest łatwo i dobrze z mostami w Nowym Sączu, mosty są słabą stroną komunikacyjną miasta. Zawnioskował i zaapelował, aby coś z tą sprawą zrobić tym bardziej, że jest tam bezpośredni dojazd do miejsc targowych, do potężnej bazy z tirami, a także jest to alternatywa dla kierowców, kiedy ulica Tarnowska jest zakorkowana. Zwracając się jeszcze raz do Pana Prezydenta zawnioskował, aby podjąć działania, czyli na początku zabezpieczyć dziury i dokonać niezbędnego remontu. Dodał, że na wspomnianym moście są rozległe dziury od ponad roku i jedyna reakcja miasta to jest zabezpieczenie na zasadzie „zakaz przejścia”,
a przecież wiadomo, jak dzieci nie zawsze zwrócą na zakaz uwagę i tak tamtędy pójdą, tym bardziej, że obok jest basen i mnóstwo rodzin tam przechodzi. Reasumując, stwierdził, że nie wie czy stać miasto na takie ryzyko kosztem czyjegoś bezpieczeństwa.

(Wolne wnioski radnych).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LII/2013 z posiedzenia LII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 10 września 2013 r.

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem, jaka będzie różnica w kosztach całkowitych obligacji, jeżeli chodzi o ich całkowitą wartość tj. 67 milionów 800 tysięcy a sytuacją, kiedy Miasto skorzystałoby z usług banku.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

– druk nr 532).

 

Radny G. Fecko oświadczył, że pytania zadawane przez radnych nie są dosłownie kierowane
do Prezydenta Miasta tylko do osoby przedstawiającej projekt uchwały a radnym jest obojętne,
kto udzieli na nie konkretnych odpowiedzi.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz miejsca na wieży Ratusza pod urządzenia stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej sieci Plus – druk nr 527).

Radny G. Fecko wyraził radość z wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta J. Gwiżdża, który potwierdził zamiar budowy do przyszłego roku, boiska do piłki plażowej, które będzie się znajdować obok boiska KS Przetakówka. Następnie skierował swoją wypowiedź do Przewodniczącego Rady Miasta, stwierdzając, że niepokoi go sytuacja, iż wybiórczo zaprasza się radnych na różnego rodzaju uroczystości np. 7 września – rocznica upamiętniająca księdza Gurgacza na Hali Łabowskiej, o której dowiedział się z mediów, natomiast o sytuacji, że kompletowano radnych chętnych do udziału w tej uroczystości dowiedział się od radnego J. Kwiatkowskiego podczas biennale w MCK Sokół. Dodał, że kolejna taka sytuacja miała miejsce podczas uroczystości obchodów święta Straży Miejskiej. Wyraził nadzieję, że tego typu problem zostanie na przyszłość rozwiązany.

(Wolne wnioski radnych).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LIII/2013 z posiedzenia LIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 17 września 2013 r.

Radny G. Fecko odnosząc się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego J. Wituszyńskiego stwierdził, iż używa Pan słowa nienawiść odmienianego przez wszystkie przypadki oraz oznajmił, że podpisał się pod projektem uchwały. Następnie poinformował Pana Przewodniczącego, że nie odczuwa do niego nienawiści, a wręcz lubi go tak po ludzku. Stwierdził, że radni Pana Przewodniczącego wybrali, więc mają też prawo zmienić i nie trzeba chować się pod zasłonę nienawiści, bo to nie jest potrzebne. Oznajmił, że mówi Pan, że był w PiS-ie i jest w PiS-e, przypomniał, że był Pan Panie Przewodniczący też w PO. Stwierdził, iż powiedział Pan, że odbiera donosy informując, że on odbiera maile od ludzi, którzy się podpisują. Dodał, że nie chce nikogo podejrzewać, ale dziwne jest to, że ludzie wyczuli, że akurat można do Pana donosy pisać. Stwierdził, że mówi Pan, iż nie jest członkiem Komisji Infrastruktury Komunalnej, żeby nie być podejrzanym, że na coś Pan wpływa czy czegoś się dowiaduje, ale przecież wszystkie projekty uchwał i wykazy są jawne. Ponadto, w swoich wypowiedziach sam Pan mówi, że wiedza z Komisji pomaga w tym czy tamtym. Stwierdził, że Pan Przewodniczący jest w większości, i ta większość „trzęsie tą Radą”, „robi, co chce”.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta
Nowego Sącza
– druk nr 537).

Radny G. Fecko przypomniał, że Pan Przewodniczący nie przyjmował od nich wniosku o reasumpcję, odmawiał im prawa do przerwy. Oznajmił, że Pan Przewodniczący ma być dla radnych wzorem, ma dawać przykład. Stwierdził, iż co niektórzy radni nie dowiedzieli się o tym, że jest msza święta na Łabowskiej Hali, on dowiedział się o niej od radnego J. Kwiatkowskiego. Stwierdził, że Pan J. Wituszyński jest złym Przewodniczącym Rady i ma prawo, jako radny tak go oceniać. Oznajmił, że mówi Pan, że jest zdecydowany a nie jest Pan zdecydowany. Przypomniał, że w lipcu zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady Miasta, że G. Dobosz o wiele lepiej prowadzi obrady Sesji, że potrafi swoim odbierać głos, jeśli przekraczają czas to teraz Pan Przewodniczący jakby tej samej retoryki używa. Dodał, że jako Przewodniczący Rady nie radzi sobie Pan w pełnieniu tej funkcji.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta
Nowego Sącza
– druk nr 537).

 

Radny G. Fecko zapytał, ile osób rzeczywiście, fizycznie jest już wpiętych i czy w ogóle już się mogą wpinać i ile gospodarstw domowych może się wpinać i podpisać umowę.

(Dyskusja na temat realizacji inwestycji przez Spółkę Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”).

Radny G. Fecko poprosił Pana Prezesa „SW”, aby informację o stanie realizacji inwestycji, która została przedstawiona przekazać radnym na piśmie.

(Dyskusja na temat realizacji inwestycji przez Spółkę Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”).

Radny G. Fecko stwierdził, że nie należy zapominać o rzeczach, które nie zostały wykonane.

(Dyskusja na temat realizacji inwestycji przez Spółkę Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”).

*

Wyciąg z protokołu Nr LIV/2013 z posiedzenia LIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 24 września 2013 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że nieraz poruszając określony temat będący ważną sprawą społeczną, radni usłyszeli uwagę, iż było to już omawiane podczas posiedzenia merytorycznej Komisji, ale niestety nie wszyscy radni są członkami wszystkich Komisji. Zwrócił się następnie z prośbą, aby rozmawiać o lokalnych sprawach, na które radni mają wpływ.

(Wolne wnioski radnych).

Radny G. Fecko zwracając się do radnego P. Wichra oświadczył, że mostu jeszcze nie ma i jeszcze się

on nie buduje a jeżeli będzie otworzony to nastąpi to w przyszłej kadencji. Kolejną sprawę, którą poruszył, była propozycja radnego A. Czerneckiego złożona kilka miesięcy temu, aby rondo nazwać im. śp. Lecha Kaczyńskiego, natomiast on sam zaproponował wówczas, aby zostało ono nazwane imieniem „Smoleńczyków” czy „Rondo Smoleńskie”. Dodał, że w chwili obecnej jest licytacja a nie wiadomo czy śp. wszystkie ofiary życzyłyby sobie, aby licytować się ich kosztem i okazuje się także, że zaczyna się nazywać „mosty widma”, co jest karygodne i skandaliczne. Stwierdził, że należy się zastanowić nad sytuacją, że jeżeli nie ma mostu to nie należy go nazywać, bo nie wiadomo czy ludzie zaufają radnym i Rada Miasta będzie w przyszłej kadencji w tym samym składzie i dodał, aby nie robić sobie kampanii wyborczej już na rok przed wyborami na ofiarach. Zaproponował następnie radnym P. Wichrowi, A. Czerneckiemu oraz T. Gajdoszowi, aby przystąpili do jego propozycji. Odnośnie propozycji dotyczącej nazwisk, osób, osobowości czy person stwierdził, że jeżeli zostałby zapytany czy są jeszcze inne godne osoby to jest tych nazwisk bardzo dużo, a wielu radnych otrzymało maila od znanej z działalności w Nowym Sączu osoby, która zaproponowała
Romana Sichrawę. Oświadczył, że on sam wypisuje się z takiej licytacji i wykłócania się, kto będzie lepszy a z jego obserwacji wynika, że jest duża grupa „Dla Prezydenta”, która może zrobić, co chce, ale niech później weźmie za to odpowiedzialność.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LV/2013 z posiedzenia LV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 28 października 2013 r.

Radny G. Fecko zabrał głos w kwestii formalnej zwracając się do Przewodniczącego Rady, który chcąc chronić swoje środowisko polityczne zrezygnował z członkostwa w partii z uwagi na to radny zawnioskował do Pana Przewodniczącego, aby tej Sesji nie prowadził tylko oddał prowadzenie któremuś ze swoich zastępców.

(Dyskusja na temat Informacji Prezydenta o sprzedaży miejskich działek o nr 20/8 w obrębie 30
i nr 20/10 w obrębie 30 u zbiegu ulic Lwowskiej i Krańcowej).

Radny G. Fecko zabrał głos w kwestii formalnej zwracając się do Przewodniczącego Rady, który chcąc chronić swoje środowisko polityczne zrezygnował z członkostwa w partii z uwagi na to radny zawnioskował do Pana Przewodniczącego, aby tej Sesji nie prowadził tylko oddał prowadzenie któremuś ze swoich zastępców.

(Dyskusja na temat Informacji Prezydenta o sprzedaży miejskich działek o nr 20/8 w obrębie 30
i nr 20/10 w obrębie 30 u zbiegu ulic Lwowskiej i Krańcowej).

 

Radny G. Fecko przypomniał, że Pan Prezydent mówiąc o sprzedaży działki mówił, że był to wyczyn, ponieważ był kryzys. Stwierdził, że żeby porównywać przykładowo inwestycje handlowe w Nowym Sączu z inwestycjami handlowymi w Ełku warto wziąć jedną rzecz pod uwagę miasto Nowy Sącz plus powiat nowosądecki tj. dokładnie 290 tys. mieszkańców na dzień dzisiejszy. Natomiast Ełk plus powiat ełcki ma razem 150 tys. mieszkańców. Oznajmił, że potencjał handlowy miasta Nowego Sącza jest dwa razy większy niż Ełku. Zwracając się do Pana Prezydenta stwierdził, że te „srebra rodowe” sprzedał Pan w stagnacji gospodarczej. Zapytał, kto niezdesperowany sprzedaje „srebra rodowe” wtedy, kiedy one mają najniższą wartość. Stwierdził, że taka decyzja jego zdaniem była błędną decyzją. Oznajmił, że należy rozdzielić sprawę galerii, jako inwestycji, co, do której nie ma wątpliwości natomiast radni mogą dyskutować o tym, na co jako radni mają wpływ. Dodał, że żadne pogróżki pt. „jeńców nie biorę” w ogóle nie powinny padać. Oznajmił, że do dzisiaj miasto nie rusza z ważnymi inwestycjami. Poprosił, aby dopuścić do głosu przedstawiciela mieszkańców ulicy Modrzejewskiej.

(Dyskusja na temat Informacji Prezydenta o sprzedaży miejskich działek o nr 20/8 w obrębie 30
i nr 20/10 w obrębie 30 u zbiegu ulic Lwowskiej i Krańcowej).

Radny G. Fecko stwierdził, że nie przekroczył żadnych granic szczególnie w stosunku do Pana Przewodniczącego dodając, że Pan Przewodniczący też się może nad sobą zastanowić. Odnosząc się do wypowiedzi radnego G. Mądrego powtórzył jeszcze raz, że Ełk, powiat ełcki 150 tys. to jest jeden obszar handlowy, Nowy Sącz, powiat nowosądecki 290 tys.

(Dyskusja na temat Informacji Prezydenta o sprzedaży miejskich działek o nr 20/8 w obrębie 30
i nr 20/10 w obrębie 30 u zbiegu ulic Lwowskiej i Krańcowej).

Radny G. Fecko stwierdził, że każdy może zabrać głos i powiedzieć to, co chce, bo odpowiada za swoje słowa. Poprosił, aby nie atakować siebie nawzajem i skupić się na głównym temacie.

(Dyskusja na temat Informacji Prezydenta o sprzedaży miejskich działek o nr 20/8 w obrębie 30
i nr 20/10 w obrębie 30 u zbiegu ulic Lwowskiej i Krańcowej).

Radny G. Fecko zwracając się do Pana Przewodniczącego stwierdził, że zawsze wydawało mu się, że „galanterii i pieczołowitości” będzie uczył się od Pana Przewodniczącego, ale nie będzie tego robił. Poprosił, jeśli on sformułował takie pytanie „czy prawdą jest…” o precyzyjne zacytowanie tego pytania, dodając, że takiej wypowiedzi „czy prawdą jest…” nie było. Stwierdził, że prawo sądowe działa w dwie strony i to, że Pan jest Przewodniczącym nie będzie miało znaczenia gdyż jest Pan jak każdy inny równy wobec prawa.

(Dyskusja na temat Informacji Prezydenta o sprzedaży miejskich działek o nr 20/8 w obrębie 30
i nr 20/10 w obrębie 30 u zbiegu ulic Lwowskiej i Krańcowej).

*

Wyciąg z protokołu Nr LVI/2013 z posiedzenia LVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 29 października 2013 r.

Radny G. Fecko skierował swoje podziękowania do urzędników zajmujących się przygotowaniem projektu uchwały oraz do radnego J. Opiło, który przekazał wiedzę ze swojego życia zawodowego w tym temacie. Stwierdził, że zarówno dla mieszkańców jak i dla gminy należy wdrażać uchwałę w życie, aby przedmiotowa inwestycja mogła zostać zrealizowana.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
druk nr 549).

Radny G. Fecko stwierdził, iż na chwilę obecną należy się zastanowić czy rozpoczynać zmiany od kilku domów czy jednak otworzyć dyskusję i zastanowić się nad całym obszarem miasta Nowego Sącza.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli Zabełcze i Przetakówka w Nowym Sączu – druk nr 544).

Radny G. Fecko stwierdził, że w poprzednich kadencjach radna E. Chowaniec była już radną i żałuje, iż wówczas nie zbadała sprawy wnikliwie. Oświadczył, iż mówienie, że Łubinka była granicą osiedli nie jest do końca prawdą, gdyż tą granicą było tylko ujście Łubinki do Dunajca. Stwierdził, iż należy się zastanowić czy Rada Miasta chce otwierać na dzień dzisiejszy proces zmiany granic.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli Zabełcze i Przetakówka w Nowym Sączu – druk nr 544).

 

Radny G. Fecko przypomniał, że w zeszłą środę odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i tam poprzez głosowanie ustalili 80%, które było wynikiem długich i burzliwych rozmów. Stwierdził, że jest okazja, aby uzupełnić projekt uchwały poprawką i dodać wspomniane 80%. Zaznaczył, ze to 80% nie przełoży się na plan wydatków w projekcie budżetu i że to będą te same pieniądze, co są w budżecie na 2013 r. Stwierdził, że zostawianie sprawy na miesiąc później nic nie zmieni.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.,
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)druk nr 556).

Radny G. Fecko odniósł się do sprawy kolegi radnego, który ma żal, że jest atakowany. Stwierdził, że przygląda się całej sytuacji z boku, gdyż często zdarza się tak, że komuś puszczą nerwy, za dużo powie, ale potem podaje się ręce i wszystko zostaje wybaczone. Następnie oznajmił, iż zauważył taką tendencję, że jak ktoś z uczestników Sesji Rady Miasta upatrzy sobie radnego to „podgryza i kąsi”, a przedstawiona sytuacja naprawdę jest widoczna. Oznajmił, iż jest takie stwierdzenie, że „wchodzi się komuś na tożsamość” tzn. na poczucie godności i ma to duży związek z tym, o czym się mówi w prawie z mobbingiem, a jeżeli ktoś kogoś pozbawia godności to nie jest to nic dobrego. Stwierdził, że każdego radnego można wyśmiać, że mówi głupoty podpierając się np. wyższym wykształceniem, ale jeżeli jest to prawda to chyba każdy może sam to ocenić bez komentarza tym bardziej, że każdy z mieszkańców ma swoją wiedzę i intuicję i też potrafi ocenić. Wyjaśnił, że postanowił zabrać głos w przedmiotowej sprawie, gdyż takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i sam osobiście nie godzi się na to. Następnie, zwrócił się z prośbą do Prezydium Rady
o reagowanie na tego typu sytuacje a także poprosił, aby się z nich nie śmiać i nie mobilizować „harcowników”, którzy „wchodzą komuś w tożsamość”.

(Wolne wnioski radnych).

 

Radny G. Fecko zwracając się do Z-cy Prezydenta Miasta J. Gwiżdża, stwierdził, iż ubolewa razem z nim i martwi go sytuacja jednego z kolegów, o którym wspominał, gdyż wydaje mu się, że jest źle traktowany i tak samo współczuje Z-cy Prezydenta Miasta i jego rodzinie w związku z anonimowymi wpisami. Przyznał, iż brzydzi się tego typu formą, tym bardziej, jeżeli jest ona obraźliwa, nie merytoryczna czy pozbawiona dystansu, a chowanie się za anonimowością jest haniebne. Następnie, zwrócił się z prośbą do Z-cy Prezydenta Miasta, że jeżeli mówi on o problemie anonimów to, aby nie wiązał tej sprawy z wypowiedziami dotyczącymi radnych, gdyż według niego można było odczuć, iż Z-ca Prezydenta Miasta ma żal do radnych o pisanie anonimów. Oznajmił, iż w związku z wybraniem przez Z-cę Prezydenta Miasta drogi prawnej, będzie mu w tym kibicował, aby wygrał przedmiotową sprawę, gdyż będzie to również wygrana wszystkich, którzy przez tego typu osoby cierpią.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że Z-ca Prezydenta Miasta ma dużo racji w swoich wypowiedziach, natomiast nie jest obecny jego adwersarz i w związku z tym uważa, iż miejsce posiedzeń Rady Miasta

nie jest po to, aby rozmawiać o takich problemach. Zwrócił również uwagę, iż podczas Sesji Rady Miasta w dniu wczorajszym nie byli obecni niektórzy posłowie a co po niektórzy radni „wypożyczali” sobie ich, nie dając możliwości obrony. Dodał, iż wierzy Z-cy Prezydenta Miasta, iż czuje się pokrzywdzony, ale również nie ma informacji z drugiej strony.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LVIII/2013 z posiedzenia LVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 26 listopada 2013 r.

 

Radny G. Fecko podziękował za przygotowanie przedmiotowego projektu uchwały. Dodał, że dokonana zmiana ma miejsce tylko w uchwale, nie narusza budżetu Miasta i jest godna poparcia oraz pochylenia się nad nią tym bardziej, że chodzi o dzieci w przedszkolach.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.,
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)druk nr 559).

Radny G. Fecko stwierdził, że jeżeli wypowiedź odnosi się do faktów to wówczas warto przedstawić imię i nazwisko natomiast, jeżeli przedstawione argumenty są kulturalne to na pewno nikogo nie urażą. Następnie zawnioskował, aby radni nie atakowali się wzajemnie, gdzie za przykład może posłużyć jego współpraca razem z radną E. Chowaniec, dzięki której wspierają poszczególne inicjatywy. Zawnioskował do Prezydenta Miasta, aby wymógł zdecydowane działania ze strony Policji oraz Straży Miejskiej odnośnie bezpieczeństwa i zapobiegania kradzieżom na cmentarzach.

(Wolne wnioski radnych).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LX/2013 z posiedzenia LX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 18 grudnia 2013 r.

 

Radny G. Fecko zwrócił się z następującymi pytaniami: czy w ZSP-G Nr 3 w latach 2012 – 2013 była przeprowadzona kontrola, a jeżeli nie to, dlaczego, czy oprócz jednej placówki, o której wiadomo, że pracuje w niej prokuratura w ostatnim czasie w innych placówkach również angażowana była prokuratura, a jeżeli tak było to kto o to występował i w ilu ewentualnych placówkach prokuratura sprawdzała ewentualne działanie tych placówek i Urzędu Miasta. Zapytał również, dlaczego Z-ca Prezydenta Miasta podpisywała się pod niewłaściwie sporządzonymi arkuszami organizacyjnymi. Zwrócił się także z zapytaniem czy protokół UKS z sierpnia 2013 r., został opublikowany zgodnie z przepisami i gdzie.

(Debata na temat opisywanych przez prasę i badanych przez prokuraturę nieprawidłowości stwierdzonych w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym  i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty około 4,8 mln zł).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż w kontekście oświadczenia Ruchów i Stowarzyszeń działających w Nowym Sączu (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu) bardzo ciekawie zabrzmiały cytaty Prezydenta Miasta R. Nowaka z Gazety Wyborczej, gdyż dochodzi się do granic absurdu, ponieważ z jednej strony Prezydent Miasta mówi, że sądeckie konserwatywne media są złe i nie wolno ich cytować, a jednocześnie sam cytuje Gazetę Wyborczą. Stwierdził, że Prezydent Miasta mówi, że na temat tego, co piszą media nie będzie dyskutował, to w jakim celu zwołuje konferencje prasową na którą zaprasza te media. Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego Prezydent Miasta wprowadza ludzi w błąd, budując jednocześnie bariery pomiędzy władzą a mediami. Stwierdził, iż padło niepotrzebne hasło dotyczące „łbów”, jednocześnie przypominając, iż kilka miesięcy wcześniej Prezydent Miasta wypowiedział się, iż „jeńców nie będzie brał” i widocznie ofiary tego typu haseł wyobrażają sobie to w ten sposób. Oznajmił, iż Prezydent Miasta mówi, że cała ta sprawa nie ma wpływu na budżet, a na chwilę obecną jest w nim około 18 milionów deficytu i czy to nie jest problem dla Miasta. Poinformował, iż po przedstawionej przez Prezydenta Miasta prezentacji, część radnych zadała konkretne pytania pomijając jednocześnie kontekst polityczny jak również osobisty i w związku z tym zwrócił się z prośbą, aby ponownie bez polityki, bez cytatów Prezydent Miasta udzielił on odpowiedzi na złożone pytania, a także na pytania, dlaczego są tak duże rozbieżności w stosunku do odpowiedzi udzielonej na interpelację radnych. Oznajmił, iż ma takie spostrzeżenie dotyczące sposobu odnoszenia się do parlamentarzysty, które jego zdaniem jest urągające. Następnie, przypomniał odnośnie wypowiedzi, że żona parlamentarzysty była na spotkaniu, że dwie sesje wstecz w momencie odniesienia się do sytuacji, iż siostra jednego z panów pracuje w danym miejscu, wówczas to był skandal. Zwrócił się z zapytaniem, jakim prawem mówi się, że żona parlamentarzysty była w danym miejscu tym bardziej, że jest ona osobą fizyczną.

(Debata na temat opisywanych przez prasę i badanych przez prokuraturę nieprawidłowości stwierdzonych w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym
i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty około 4,8 mln zł).

Radny G. Fecko oznajmił, iż oczywiście Prezydent Miasta może mówić, że czegoś nie rozumie
i wcale go to nie dziwi, że Prezydent Miasta tego nie rozumie tym bardziej, że on, jako radny
siedem lat podziwia jak Prezydent Miasta niczego nie rozumie. Stwierdził, iż rzeczywiście jest tak, że jest nagranie audio podczas Sesji Rady Miasta i będzie miło, jeżeli Prezydent Miasta precyzyjnie udzieli odpowiedzi na zadane pytania. Oznajmił, iż dobrze jest, że Prezydent Miasta deklaruje się na udzielenie odpowiedzi na piśmie na wszystkie pytania, również te, które zostały zadane po pierwszym wystąpieniu Prezydenta Miasta.

(Debata na temat opisywanych przez prasę i badanych przez prokuraturę nieprawidłowości stwierdzonych w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty około 4,8 mln zł).

Radny G. Fecko poprosił Pana Prezydenta, bo rządzi w ratuszu i ma większość żeby przekonał swojego Przewodniczącego, aby pozwolił wypowiedzieć się dyrektorom, którzy uczestniczą w Sesji, jako goście. Dodał, że jego zdaniem wiele rzeczy by wyjaśnili.

(Debata na temat opisywanych przez prasę i badanych przez prokuraturę nieprawidłowości stwierdzonych w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym
i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty około 4,8 mln zł).

Radny G. Fecko zapytał, gdzie jest Pan Prezydent. Stwierdził, że lekceważy się sprawę 4,8 mln zł.

Radny G. Fecko kontynuując wypowiedź stwierdził, że nie ma troski o te 4,8 mln zł, nie interesuje to Pana Prezydenta, który mówi, że mógłby się tym nie przejmować, bo ma jeszcze rok kadencji i postara się nie zostawić mieszkańców w biedzie na przyszłość. Zapytał, co Państwo robicie z tym miastem, oczywiście można radnego podpuścić niech pochwali Pana Prezydenta, ale radni nie są po to, a Pan Prezydent nie jest po to Prezydentem żeby powiedział, że jest godzina 21 i jest znudzony i znużony. Przypomniał, że radni spotkali się po to żeby zadawać pytania Panu Prezydentowi. Dodał, że na wiele pytań nie padła odpowiedź.

(Debata na temat opisywanych przez prasę i badanych przez prokuraturę nieprawidłowości stwierdzonych w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym
i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty około 4,8 mln zł).

Radny G. Fecko oznajmił, że wszyscy przeczytali oświadczenie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich działających w Nowym Sączu i zwracając się do radnego K. Żyłki i tych, którzy to oświadczenie podpisali stwierdził, że skupili się na Starym Testamencie i nawet można w nim znaleźć parafrazę „oko za oko, ząb za ząb”, a przecież zbliżające się Boże Narodzenie to już jest Nowy Testament i dobra nowina. Następnie, złożył w imieniu Klubu Radnych PO życzenia świąteczne.

(Wolne wnioski i oświadczenia radnych).

*

Wyciąg z protokołu Nr LXI/2013 z posiedzenia LXI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Radny G. Fecko zapytał Pana Prezydenta, co było głównym powodem, że tyle lat właściwe dwie kadencje trzeba było czekać na to, że dzisiaj Pan Prezydent obwieścił, że w końcu rusza budowa „obwodnicy północnej”. Następnie, zapytał czy do roku 2015 uda się zakończyć tą inwestycję. Przypomniał, że dwa lata temu Pan Prezydent w towarzystwie innych urzędników obiecywał mieszkańcom miasta Nowego Sącza „Węgierską bis” i nie chodzi tylko o kwestie obwodnicy
Nowy Sącz – Stary Sącz, ale też jest kwestia otworzenia nowych terenów pod inwestycje. Zapytał, czy służby Pana Prezydenta coś w tym kierunku robią, czy mają jakieś plany w kontekście
Pana Prezydenta obietnic.

(Dyskusja – Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014).

Radny G. Fecko odniósł się do jednej rzeczy w kontekście wypowiedzi, peanów na temat tego jak gdyby ten budżet miał być budżetem nowożytnej historii Nowego Sącza, a wcale tak nie jest.
Poprosił, aby kiedy mówi się o obligacjach nie mówić o jakiś czarodziejskich pieniądzach, które się znajdą, bo to jest normalne zadłużenie i należy mówić o długu. Przypomniał, że chcieli wtedy, kiedy było głosowanie nad obligacjami dyskutować, chcieli usłyszeć o porównaniu żeby zobaczyć jakby było w przypadku obligacji, a jak w przypadku banku, ale nie zostało to przedstawione.
Poprosił odnosząc się do kwestii MOSiR-u, aby wyłuszczyć ile pieniędzy idzie na utrzymanie
MKS „Sandecja” tzn. na stadion, organizację imprez. Zapytał też jak Pan Prezydent widzi przyszłość małych, lokalnych klubów sportowych.

(Dyskusja – Projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2014).

 

 

Radny G. Fecko stwierdził, że na Komisji Infrastruktury i Środowiska rzeczywiście była mowa o tym, że ten budynek nie nadaje się do użytku, ale nie było jakiejś sensownej ekspertyzy tym bardziej, że
w uzasadnieniu jak już wspomniano jest napisane, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Oznajmił, że warto się zastanowić nad tym, aby wycofać przedmiotowy projekt uchwały, poprosić
o ekspertyzę i zastanowić się czy nie ma budynków Skarbu Państwa, które można by było zamienić. Dodał, że takie sytuacje się zdarzają.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 586
– budynek przy Lwowskiej 59).

 

Radny G. Fecko poprosił, aby rozwinąć mu zdanie „poprawa funkcjonowania stałych Komisji Rady”.
Dodał, że Komisja Polityki Społecznej była przykładnie prowadzona i życzyłby sobie żeby komisje,
w których jest członkiem w ten sposób były prowadzone. Oznajmił, że Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu miała najkrótsze posiedzenia. Stwierdził, że jest przeciw temu politycznemu działaniu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2010 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 6 grudnia 2010 r.,
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza
– druk nr 569).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że warto postawić na doświadczenie. Oznajmił, że te głosowania idą też
w kierunku zmian personalnych.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza – druk nr 573).

Radny G. Fecko stwierdził, że zasiada z radnym G. Mądrym w Komisji Rewizyjnej i przez trzy lata może był z cztery razy na tej Komisji, czyli z reguły Pana radnego nie ma, a żeby przewodniczyć Komisji trzeba mieć czas.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza – druk nr 573).

 

Radny G. Fecko zawnioskował do Pana Prezydenta o ekspertyzę stanu budynku znajdującego się przy Lwowskiej 59.

(Wolne wnioski radnych).

*

Wyciąg z protokołu Nr LXII/2014 z posiedzenia LXII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 21 stycznia 2014 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że w ostatnim roku poprzedniej kadencji została uchwalona o wiele większa liczba punktów z alkoholem z 70 na 120 i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem czy jest korelacja i czy Pan Prezydent monitoruje, że w związku z większą liczbą punktów z alkoholem zwiększa się liczba osób, które trafiają do Izby Wytrzeźwień.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu – druk nr 596).

Radny G. Fecko stwierdził, że wydaje się, że zmiana kwot nic nie da, gdyż, jeżeli zostanie uchwalona kwota 250 zł, to ona pozostanie, a osoba, która w ciągu pięciu dniu będzie w stanie zapłacić np. 200 zł, to tak samo będzie w stanie zapłacić w ciągu miesiąca 250 zł. Stwierdził, że osoby, które znajdują się w Izbie Wytrzeźwień dzielą się na osoby wypłacalne i niewypłacalne. Podziękował Prezydentowi Miasta za udzielenie odpowiedzi, iż badania są przeprowadzane i w związku z tym zwrócił się z prośbą o dostarczenie mu wyniku tych badań, porównania czy jest korelacja pomiędzy ilością punktów sprzedaży alkoholu a ilością osób, które zostały dowiezione do Izby Wytrzeźwień.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu – druk nr 596).

*

Wyciąg z protokołu Nr LXIII/2014 z posiedzenia LXIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 18 lutego 2014 r.

Radny G. Fecko oświadczył, iż w swojej wypowiedzi chce zwrócić się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej abstrahując od faktu, że pominął on aspekty zasad prawnych i nie poinformował posła, jako funkcjonariusza publicznego o posiedzeniu Komisji i widać, że z dużym pośpiechem została ona zwołana, ponieważ we wtorek pojawiła się skarga, a w środę zostało zwołane posiedzenie Komisji na poniedziałek. Zwrócił uwagę również na jedną rzecz tj. w dotychczasowej praktyce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którą pochwalał, było tak, że osoba skarżąca się na Prezydenta Miasta była zapraszana na posiedzenia i to było jak najbardziej zasadne, dlatego że przedstawiała ona członkom Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko, mogła odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości, natomiast dziwnym trafem, kiedy Przewodniczący był zobligowany przez przepisy prawa do zaproszenia
Pana Posła na posiedzenie nie zrobił tego. Stwierdził, że jego zdaniem ten termin był z dużym pośpiechem ustalony, dlatego, że jak widać nie pojawiła się wcześniej sesja „nadzwyczajna”, a dzisiaj jest 18.02 i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej miał parę dni, aby zaprosić osoby zainteresowane na posiedzenie Komisji. Oświadczył, że jako członek Komisji Rewizyjnej przyznaje, iż miało to elementy niecodziennego pośpiechu w organizowaniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracy. Stwierdził, że kolejną sprawą jest mówienie o pomocy dla człowieka i na pewno nikt z radnych nie zakwestionuje potrzeby pomocy, przypomniał, że na ostatniej Sesji zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta w interpelacjach, aby tego typu formę poszerzyć na wszystkich potrzebujących bezdomnych. Następnie, przypomniał posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 03.02.2014 r., podczas którego zadał pytanie dyrektorowi MOPS jak sprawa wygląda w kontekście tego, że dwa lata temu w tym miejscu, nielegalnym, tam nie ma zgody na zamieszkanie, umiera osoba, która była w stanie, który może on określić jej stan wcześniej, kiedy przyjeżdżał tam, bo mieszkańcy telefonicznie interweniowali do Przewodniczącego Osiedla, widział wówczas warunki, w jakich oni mieszkali. Dodał, że była taka sytuacja, kiedy Policja zabrała tego mężczyznę, nikt nie wiedział, co się z nim stało, a Pani znajdowała się tam w bardzo niskiej, ujemnej temperaturze w tym pomieszczeniu i chciałby się zwrócić z zapytaniem czy już wtedy nie zaniechano, czy podtrzymywanie sytuacji tzw. „kontenerowej”, przy czy nie są to kontenery ciepłe, ta pani była w skrajnych warunkach, i teraz chciałby powiedzieć, co odpowiedział dyrektor MOPS na pytanie czy nie zaniepokoiło go to, a mianowicie odpowiedział, że w „normalnych” warunkach ludzie też umierają i tak mówi funkcjonariusz Urzędu Miasta Nowego Sącza. Stwierdził, że wie, że ludzie umierają tylko w tym miejscu były warunki skrajne. Następnie, zwrócił z prośbą do wszystkich, aby nie stawiać warunków ani też za panem Adamem albo przeciwko niemu, gdyż w całej sytuacji chodzi o to, że ktoś jest w dramatycznej sytuacji i pytanie jest takie, co Urząd Miasta robi w tej sytuacji a co analogicznie robi w innych sytuacjach. Oznajmił, iż to, co mówił miesiąc temu nieprzypadkowo, że ta sytuacja, iż podnajem u kogoś w domu, kto przypilnuje jeszcze osoby czasami niezaradnej życiowo, bo w tej sytuacji widać, że są przesłanki do tego, że ta osoba jest niezaradna życiowo i przy okazji jest lokal
a jeszcze właściciel może spoglądnąć na tą osobę i czy będzie się czekać w takiej polityce, bo to nie są kontenery przeznaczone do mieszkania wielosezonowego, na kolejne nieszczęście. Wracając do sprawy wycofania tej skargi, stwierdził, iż wiadomo, że Pan Poseł nie skierował tej skargi bezpośrednio do Urzędu Miasta na Prezydenta tylko do RIO i w związku z tym można by się przychylić, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że kolejne spotkanie Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć w obecności osoby zainteresowanej, pomijając przepisy prawa, uważa, iż wypracowana przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kultura powinna zostać bezwzględnie zastosowana bez względu na to czy przepis tego wymaga czy nie, osoba poinformowana nawet telefonicznie miałaby szansę być i uczestniczyć w tym spotkaniu i była to dotychczas bardzo dobra praktyka.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi – druk nr 620).

 

 

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż oczekuje na sali Prezydenta Miasta, gdyż wypowiedział kilka ciekawych słów pod adresem radnych i nie może być tak, że wypowiedzi Prezydenta Miasta nieograniczone czasem będą grą do jednej bramki tj. do bramki radnych. Następnie zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta oznajmił, iż kto obserwuje Sesję Rady Miasta od paru miesięcy, dowodzi, że scenariusz się powtarza. Dodał, że Przewodniczący Rady Miasta regularnie Sesja w Sesję prowokuje radnych, blokując im możliwość wypowiedzenia się i za każdym razem odbierając głos prowokuje do zajść podczas obrad. Odnosząc się do tego, co Prezydent Miasta zrobił w stosunku do radnego P. Lachowicza stwierdził, iż jest to skandaliczne i protestuje w odniesieniu do takiego zachowania. Dodał, że Prezydent Miasta karci radnych, że powołują się na jakieś pisma a następnie przypomniał, że ok. godziny temu to właśnie Prezydent Miasta na mównicy pokazał kartkę pocztową od egzorcysty, więc tak naprawdę sam pokazał to a później żali się do mieszkańców Nowego Sącza jak można powoływać się na tego typu treści, tak, więc zaapelował do Prezydenta Miasta, aby pokazał również te kartki, które radni otrzymywali do skrzynek, ale przez szacunek do tego, że
Prezydent Miasta jest przede wszystkim człowiekiem, ani razu ich nie wykorzystali. Oznajmił, iż Prezydent Miasta wątpi w to czy faktycznie jest tak, że mówiąc w interpelacji na samym początku „na wniosek mieszkańców” czy to jest prawda i Prezydent Miasta twierdzi, że nie wie i w związku z tym informuje na swoim przykładzie, że 99 % interpelacji jest kierowanych do Prezydenta Miasta na podstawie wniosku najczęściej pisemnego czy też mailowego. Dodał, że często na początku interpelacji mówi „w imieniu” czy „na prośbę” danego Zarządu Osiedla tak, więc Prezydent Miasta może to sobie sprawdzić i poddawanie pod wątpliwość przed mieszkańcami takich informacji jest nieuczciwe. Kolejna sprawa, którą chciał poruszyć dotyczy zdjęcia projektu uchwały dotyczącego podwyżki cen wody z porządku obrad, stwierdzając jednocześnie, iż radni z Klubu „Dla Miasta” boją się głosować za swoim Prezydentem i za spółką, której Prezydent Miasta jest właścicielem. Dodał, że skoro już są tacy i razem bierze się odpowiedzialność za Miasto Nowy Sącz, za jego skutki pozytywne i negatywne to, dlaczego boją się rozmawiać o projekcie uchwały, dopuścić do głosu Prezesa spółki i dlaczego boją się, aby zadawano mu pytania czy dlatego, że boją się powiedzieć, że głosowali w ten sposób, bo tak uważają, czy brakuje im argumentów do tego i łatwiej jest ściągnąć projekt uchwały. Oznajmił, że jeżeli teraz ktoś mówił i powoływał się na pewne opinie mieszkańców to poleca teraz opinie mieszkańców dotyczące zdjęcia tego projektu uchwały, gdyż nikt nie mówił czy będzie drogo czy tanio, tylko mówi się o tchórzostwie, gdyż przed mieszkańcami chce się dobre rzeczy mówić, chce się podpisywać na łopatach, oczywiście wybrani radni, chcą pić alkohol na początku roboty, gdy rozpoczynano pracę, ale nadal jej nie widać. Zapytał, jak to jest drodzy radni wyróżnieni zaproszeniem na piękną inaugurację „Obwodnicy Północnej”, że zaczyna się od toastów. Dodał, że
są nauczeni na Sądecczyźnie, że uroczystości trunkowe to są, ale po robocie i należy zrobić najpierw coś a potem imprezować, bo i tak obwodnica i most w tej kadencji nie powstanie.

(Wolne wnioski radnych).

 

Radny. G. Fecko odnosząc się do radnego P. Gawłowskiego oznajmił, iż takie zajmuje miejsce, że patrzy się w jego kierunku i jeżeli uznał to, że akurat mówił o nim to przecież media są ogólnie dostępne i wie, że radny korzysta z tych samych mediów, tak, więc przekaz był prosty. Oznajmił, iż radny powiedział nazwiska, że nie tylko on sam zdejmował z porządku obrad Sesji Rady Miasta projekty uchwał dotyczące „wody”, tylko jest pewna korelacja w tym, co się działo, otóż wymienione przez radnego osoby, że występowały z wnioskiem o zdjęcie tych projektów z porządku obrad to były one wówczas w Prawie i Sprawiedliwości, były w jednym wielkim „klubie prezydenckim”. Stwierdził, że jak widać, kiedy ludzie występują z PiS-u nawracają się do mieszkańców i nagle bardzo

im zależy na dobru tych obywateli i na prawdzie.

(Wolne wnioski radnych).

Radny G. Fecko oświadczył, iż było prawie 30 punktów porządku obrad, około 20 głosowanych
i pewnie przedmówca zauważył, że on głosował za wszystkimi na tak a w jednym przypadku się wstrzymał i w związku z tym zwrócił się z prośbą, aby nie mówić, że to oni bohatersko wspierają Prezydenta Miasta. Dodał, że dyskusje największe były tam, gdzie właściwie nie było głosowania. Odnośnie wypowiedzi radnej E. Chowaniec stwierdził, iż po pierwsze nie zgadza się z nią, iż jest straszą panią gdyż jest w tak dobrym wieku, że zasługuje na opinię „żelaznej damy” i to właśnie on jest autorem tego powiedzenia. Stwierdził, że jeżeli chodzi o determinację i pracę na osiedlu „Zabełcze” to zawsze ją chwali za plecami i do niej, natomiast, jeżeli są jakieś różnice to stać go na to, aby jej to powiedzieć i bez względu na to czy są kamery czy nie. Dodał, że Komisja Infrastruktury i Środowiska, której jest członkiem też jest burzliwa. Odnosząc się do wypowiedzi radnej „ja w pierwszej kadencji uczyłam się i słuchałam”, stwierdził, że jak widzi jak z nimi postępuje ich szef to ma wrażenie, że ona nadal się uczy, oznajmił natomiast, iż nie wie, jakie były czasy szesnaście lat temu, ale wie, że dzisiaj czasy są takie, że obywatele miasta Nowego Sącza nie głosują na  kandydatów na radnych, którzy mają stać się radnymi dając im jeszcze dietę, żeby uczyli się te cztery lata. Oświadczył, że kiedy został radnym w 2010 r., zaprzysiężonym w grudniu to od stycznia składał interpelacje tak, więc prosi, aby „nowych radnych” nie traktować, jako zdziwionych chłopców, gdyż cztery lata to jest za dużo na naukę. Dodał, że mieszkańcy Nowego Sącza nie są sponsorami dla radnej „stypendium czteroletniego”, a jeżeli znajdzie sobie mecenasa czy projekt wyrównywania szans to niech ktoś radnej za to płaci, natomiast Rada Miasta Nowego Sącza nie jest po to, aby on czekał czterylata aż wyciągnie z tego wnioski. Poinformował, iż dowiedzieli się o sytuacji, w której radny A. Czernecki, jako uczestnik Komisji stwierdził, że radna nie będąc na Komisji, później na liście obecności się podpisała i w takiej sytuacji, jeżeli w czwartej kadencji radna robi takie numery to zwrócił się z prośbą, aby go nie pouczała, gdyż on jest tutaj po to, aby pracować i być przygotowanym.

(Wolne wnioski radnych).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LXIV/2014 z posiedzenia LXIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 18 marca 2014 r.

Radny G. Fecko stwierdził, że pomimo, iż z Z-cą Prezydenta Miasta, jeżeli chodzi o wizje na Miasto mają różne poglądy to na pewno Z-ca Prezydenta Miasta wie, iż go szanuje i czuje, że nie jest to ukrywane. Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta J. Wituszyńskiego, oświadczył, iż mówił mu już to ponad rok temu, że Przewodniczący Rady Miasta jest złym duchem tej Rady Miasta od jakiegoś czasu i to, co mówił podczas ostatniej Sesji, że Przewodniczący Rady Miasta potrafi na początku Sesji prowokować to dzisiaj był tego pokaz. Oznajmił, iż jest pewna prowokacja radnych, specjalnie eskaluje się napięcie a potem już jest coraz gorzej i Wiceprzewodniczący Rady musi naprawiać sytuację. Dodał, że Z-ca Prezydenta Miasta miał powód, żeby się denerwować. Oznajmił, iż skoro Przewodniczący Rady Miasta odczytał już to pismo to tak po ludzku wcześniej powinien przekazać je osobie, która byłaby tym głównie zainteresowana, aby mogła się ustosunkować. Dodał, że gdyby Przewodniczący Rady Miasta był uczciwy to przekazałby pismo radnemu, ale tego nie zrobił i powtórzy to jeszcze raz, że nie zasługuje on na miano Przewodniczącego Rady Miasta. Zwracając się do Z-cy Prezydenta Miasta stwierdził, że nie pierwszy raz dzisiaj na Sesji przedstawia portal „Sądeczanin”, Fundację oraz Z. Berdychowskiego w sposób pejoratywny i tak to się odczuwa. Następnie, zwrócił się z zapytaniem do Z-cy Prezydenta Miasta, dlaczego nie zareagował wcześniej, kiedy w plebiscycie portalu „Sądeczanin”, tej samej Fundacji został wyróżniony radny M. Gwiżdż oraz radna Wojewódzka M. Mordarska i wtedy akceptuje się decyzje tej Fundacji. Stwierdził, że zarzuty autorki listu wobec radnego P. Lachowicza, nie liczył, ale wiele razy celowo było powtarzane nazwisko radnego P. Lachowicza, natomiast chciał przypomnieć, iż na Sesji w ubiegłym miesiącu radny P. Lachowicz nie wypowiedział ani raz nazwiska związanego…

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LXV/2014 z posiedzenia LXV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 22 kwietnia 2014 r.

 

Radny G. Fecko skierował podziękowania do Profesora Z. Piecha. Następnie stwierdził, że żałuje, iż radni mogą się wypowiadać trzy minuty, jednocześnie zwracając się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta, aby tym razem radni mogli się wypowiadać tyle czasu ile potrzebują, gdyż sprawa symboli jest bardzo ważna. Oznajmił, iż Pan Profesor dał kilka przykładów, z których skorzystał i ma bardzo poważne wątpliwości, co do flagi i nie chodzi o to, że to jest krzyż św. Andrzeja a Pan Profesor dał przykład Krakowa to pierwsza rzecz jest taka, że to nie był przykład flagi tylko krzyż św. Andrzeja jest na chorągwi, na tle tego krzyża jest obecny herb Krakowa, natomiast flaga jest dwukolorowa
i bardzo stonowana i też wydaje mu się, że jeżeli jest mowa o kolorystyce Miasta Nowego Sącza i przyjmie się kolorystykę z herbu, to akurat Miasto Kraków nie ma kolorystyki wziętej z herbu tylko ma ją z innego źródła. Stwierdził, że zaproponowana przez Pana Profesora flaga, jeżeli chodzi o kolorystykę jest mało poważna, a Pan Profesor mówiąc o fladze mówił, że w Krakowie jest tak samo, ale jest to na chorągwi a jeszcze na tym krzyżu św. Andrzeja znajduje się herb Krakowa. Stwierdził, że można byłoby zastosować analogię i jeżeli są te trzy podstawowe kolory, czyli żółty, czerwony, niebieski, w dowolnej kolejności zgodnie z zasadami heraldyki, można byłoby przyjąć np. trójkolorową flagę Miasta Nowego Sącza, ale w takim układzie jak ma Kraków. Odnosząc się do sztandaru stwierdził, że Pan Profesor mówił, iż na rewersie nie może być dewizy „Bóg – Honor – Ojczyzna”, gdyż jest ona zarezerwowana dla sił zbrojnych, dla Wojska Polskiego, natomiast sztandar powiatu olkuskiego ma taką dewizę i znajduje się ona powyżej orła – godła polskiego, natomiast pod godłem znajduje się hasło „Wolność – Równość – Niepodległość”
i w powiecie olkuskim znalazło się miejsce na te dwie dewizy. Oświadczył, iż nie bałby się tego sformułowania, tej dewizy i to nie jest tylko jego opinia, ale prawie każdego mieszkańca, z którym rozmawiał na ten temat. Dodał, że w 2006 roku nie było problemu z tego typu dewizą.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza – druk nr 641).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że cieszy go fakt, że Pan Profesor podziela wątpliwość, co do flagi zaprezentowanej przez Zespół Pana Profesora, tak, więc proponuje, aby w formie autopoprawki, jeżeli Pan Profesor wyrazi taką wolę, zrezygnować z tej formy flagi i aby flagą była chorągiew, abstrahując od tego, jaki będzie herb. Stwierdził, że tak jak mówią koledzy ten herb nie wszędzie musi być rozpoznawalny i pewnie nie będzie i dlatego uważa, że to, co dzisiaj jest robione i to, co się stanie za kilka miesięcy, jeżeli będzie już zunifikowana forma oznakowania będzie to tym, z czym mieszkańcy Miasta będą się utożsamiali, z czym będzie się kojarzyło Miasto Nowy Sącz. Dodał, że przedstawiona flaga na pierwszy rzut oka daje efekt „pstrokacizny” i gdyby zastąpiono ją chorągwią wydaje się, że byłoby idealnie. Wracając do dyskusji, w której któryś z radnych stwierdził, iż rozumie, że nie musi być dewizy „Bóg – Honor – Ojczyzna”, ponieważ ktoś niewierzący może składać przysięgę na ten sztandar, ale w takim przypadku należałoby w ogóle wyeliminować św. Małgorzatę, bo jeżeli ktoś jest niewierzący to będzie miał z tym problem, że w herbie jest znak osoby świętej. Zwrócił się z prośbą o wzięcie tego pod uwagę. Następnie oznajmił, iż Pan Profesor odnosi się do zasad heraldycznych, do źródeł historycznych i w związku z tym poprosił, aby wyjaśnić skąd wzięła się historycznie korona u św. Małgorzaty zaznaczając jednocześnie, iż nie jest przeciwny wizerunkowi św. Małgorzaty
w koronie w herbie Miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: symboli Miasta Nowego Sącza – druk nr 641).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LXVI/2014 z posiedzenia LXVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 20 maja 2014 r.

 

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób zabezpieczona będzie możliwość korzystania z tzw. „centrum komunikacyjnego”, zewnętrznych przewoźników tzn. innych niż dotychczas „MPK”. Oznajmił, iż z informacji przedstawionych podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska jest ich ok. 20 i w związku z tym zapytał, jak to będzie zabezpieczone, aby monopol nie doprowadził do tego, że konkurencja będzie likwidowana a jego zdaniem konkurencja jest najlepszą metodą na „ceny”. Oznajmił, iż kolejna sprawa dotyczy wyceny, kto jej dokonał i czy wartość tej wyceny nie jest zbyt niska, gdyż wydaje się, że te ponad 30 arów powinno mieć większą kwotę.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie ich jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego – druk nr 650).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż jego pytanie dotyczy kwoty, która wg niego jest zaniżona, ale skoro „MPK” stać było finansowo na to, że, pomimo iż Miasto nie wpłacało na konto „MPK” pieniędzy, to oznacza na dzień dzisiejszy, że te środki były, jako nadwyżka, gdyż jak widać Spółka dobrze sobie radzi. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, skoro nadwyżki się znalazły, bo nie słychać, aby Spółka była w słabej kondycji finansowej i w związku z tym, że Miasto, jako właściciel może po te środki sięgnąć to, po co ten zabieg skoro „MPK” radzi sobie finansowo.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie ich jako aportu niepieniężnego do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego – druk nr 650).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż dobrze, że na osiedlu „Zabełcze” jest aktywna Przewodnicząca Zarządu Osiedla, gdyż dzięki niej ta ulica mogła powstać, bo wiadomo ile tam było kłopotów z kwestiami własnościowymi i Pani B. Kałużny bardzo w tych kwestiach pomogła. Oznajmił, iż ta ulica odciąży starą ulicę Myśliwską na odcinku gdzie znajduje się aleja zabytkowych drzew od ul. Tarnowskiej i związku z tym planowane jest zamknięcie tej ulicy i chciałby sią zapytać, kiedy to zamknięcie nastąpi. Dodał, że wówczas będzie jeden wjazd do Zabełcza z głównej ulicy Tarnowskiej i ważne jest, aby poprzez to jedno skrzyżowanie dobrze zabezpieczone podnieść bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Zabełcze.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi bocznej od ulicy Tarnowskiej w dzielnicy Zabełcze w Nowym Sączu – druk nr 651).

 

*

Wyciąg z protokołu Nr LXIX/2014 z posiedzenia LXIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 21 lipca 2014 r.

 

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem czy jest już wykładnia radcy prawnego czy tak powinno być i czy tak może być. Następnie zgłosił wniosek przeciwny. Oznajmił, iż jego uzasadnienie będzie bardzo proste, gdyż radny P. Gawłowski widział po swojej lewicy radnego M. Gwiżdża, który podczas interpelacji składał oświadczenia, ale nie tylko on to robił. Stwierdził, że wszyscy widzieli, jak
co najmniej dwóch radnych wykorzystywało punkt Interpelacje i zapytania radnych, aby składać oświadczenia. Dodał, że składa wniosek przeciwny mając na uwadze przykładowe zachowanie dwóch radnych, którzy interpelacje zamienili na oświadczenia i mając na uwadze to, że radnym nawet tym, którzy głosują za zdjęciem tych punktów brakuje ich. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby zastanowili się, gdyż widać, że brakuje im tych oświadczeń, nawet po to, aby podziękować Prezydentowi Miasta za to, co dla nich robi.

(Dyskusja – zdjęcie punktów Wolne wnioski radnych oraz Oświadczenia radnych i Prezydenta).

*

Wyciąg z protokołu Nr LXX/2014 z posiedzenia LXX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 9 września 2014 r.

 

Radny G. Fecko poinformował, iż rok temu podobny wniosek złożyli mieszkańcy jednej z ulic osiedla „Helena”, która również ma nazwę i nie ma powodu, aby ograniczać ich prawa. Następnie zwrócił się z zapytaniem jak sprawa wygląda w stosunku do innych mieszkańców, którzy dotychczas takiego prawa nie otrzymali, a po dzisiejszej uchwale wydaje się, że zamieszkiwanie przy ulicy publicznej jest przywilejem, natomiast każdy mieszkaniec bez względu na to czy korzysta z tego przywileju czy nie, płaci podobne podatki w zależności od tego, jaki posiada grunt. Zapytał również czy Prezydent Miasta posiada inwentaryzację, z której wynika ile ulic i które nie są publiczne a powinny być z racji tego, że pełnią taką funkcję, znajduje się na terenie Nowego Sącza.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zaliczenia ulicy Bystrzyckiej w Nowym Sączu do kategorii dróg gminnych – druk nr 681).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem, dlaczego jest tak, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na jego interpelację sprzed dwóch tygodni, że wynajmuje się lokale prywatne od różnych instytucji, za które się płaci, a tu jest własny budynek i chce się go sprzedać, a biorąc pod uwagę fakt, iż jest on objęty ochroną konserwatorską to dobrze wiadomo, że ewentualny inwestor może sobie nie poradzić z rozbudową i wydaje się, że takie miejsce, jeżeli jest to perełka historyczna powinno być w rękach miasta Nowego Sącza i być wykorzystywane zgodnie z możliwościami. Dodał, iż należy pamiętać, że akurat tam, jeżeli byłoby to miejsce użyteczności publicznej, jakiś element Urzędu istnieje możliwość parkowania czy dojechania samochodem. Następnie zwrócił się z kolejnym zapytaniem, czy zgłaszał ktoś wstępne zainteresowanie tą lokalizacją deweloper czy też prywatny inwestor, gdyż dobrze byłoby wiedzieć, co tam się będzie działo, zapytał czy jedyne, na co jest szansa w Nowym Sączu to są galerie. Stwierdził, że gdyby tam miał być „handel” to chciałby przypomnieć kolegom radnym, którzy tak się „roznamiętniali” nad powstawaniem nowych miejsc pracy w jednej z galerii, że bardzo wiele punktów zostało przeniesionych, czyli zamknięto je np. na starówce i ci sami pracownicy przeszli do galerii. Oznajmił, iż inną sprawą jest, że w tej chwili dużo punktów handlowych i marketów upada i ludzie tracą pracę, a mówiono kiedyś o 1100 osobach, które zostały zatrudnione a tak naprawdę nie jest ich za dużo. Oświadczył, że kolejną sprawą jest to, że przedmiotowy projekt uchwały jest już drugim w tej sprawie i pamięta jak Komisja Infrastruktury i Środowiska wizytowała omawiany obiekt, aby sprawdzić jego stan techniczny, gdzie on od razu zaznaczał, że radni nie mają kompetencji do tego, aby oceniać czy coś jest przydatne ze względu na przepisy budowlane czy też nie jest. Zwrócił się z zapytaniem skąd się wzięło, że raz się mówi, iż budynek jest w dobrym stanie technicznym a drugi raz, że jest on w złym stanie, skąd się biorą takie rozbieżności. Oznajmił, że jest podejmowana poważna decyzja, bo nawet gdyby doszło do sprzedaży to należy pamiętać o tym, że jest różnica, jeżeli informuje się, że jest dobry stan techniczny tego budynku a następnym razem, że jest zły stan, a przecież należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to kilka milionów do przodu lub do tyłu, jeżeli chodzi o budżet Miasta. Oświadczył, że często zarzuca się ogólnie w Polsce, że cokolwiek się sprzedaje, to mówi się o wyprzedaży tzw. „sreber rodowych” i czy w tej kadencji Rada Miasta nie nadużywa już tej wyprzedaży „sreber rodowych” i czy wszystko w Nowym Sączu musi zostać sprywatyzowane w sytuacji, kiedy w chwili obecnej w Europie, ale i w Polsce mówi się o renacjonalizacji, czyli z powrotem, aby pewne rzeczy podlegały pod państwo. Zwrócił się z zapytaniem, co się zostawi kolejnym radom, a przede wszystkim mieszkańcom miasta Nowego Sącza na przyszłe kadencje.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości druk nr 687
– budynek przy Lwowskiej 59).

 

Radny G. Fecko poinformował, iż jest jak najbardziej za tym, aby poszerzać możliwości socjalne dla mieszkańców, którzy mają takie potrzeby w Nowym Sączu i zgadza się ze swoim przedmówcą, który mówił, że budynek przy ul. Lwowskiej równie dobrze mógłby spełniać takie warunki i oby tak było. Stwierdził, że zastanawia się, dlaczego w uzasadnieniu nie ma podparcia się pod pierwszy zakup, za którym również głosowali a chodzi o działkę 28/1 razem z domem, gdzie głównym powodem nie był element empatii wobec mieszkańców, którzy sobie nie radzą i nie mają mieszkań tylko wiadomo, iż tam była przyczyna konfliktu związanego z budową obwodnicy. Dodał, że przyczyna konfliktu wynikała z tego, iż dom będzie kilka metrów od nasypu budowanej obwodnicy tak, więc niepokój mieszkańca, który przez kilka lat walczył o to był uzasadniony i to było zrozumiałe. Stwierdził, że władze miasta dobrze postąpiły, popierano ten ruch, że wykupując ten budynek zostanie on przeznaczony na cele, które będą mogły pomagać w tym, aby rozwiązywać problemy mieszkalne ludzi, którzy tego potrzebują. Oświadczył, że dobrze byłoby w uzasadnieniu również to ująć przy działce 28/2 i jak najbardziej jest to uzasadnione, tym bardziej, że ludzie, którzy wyłożyli pieniądze swojego życia w tej chwili wiele by stracili mieszkając przy tej obwodnicy. Oznajmił, że jak wiadomo nie dawno wpłynął trzeci wniosek, dom położony 200 m na zachód od tych dwóch bliźniaków, rodzina także chce, aby ten budynek był zakupiony przez Miasto i jak on rozumie przyczyny są te  same, czyli bliskość obwodnicy, która w przyszłym roku zostanie uruchomiona. Zwrócił się z zapytaniem czy w ogóle myśli się o tym, aby dokonać tego zakupu, analogicznie, aby ludzie byli równi wobec prawa, mieli podobne warunki i szanse. Zapytał, czy jest plan wykupu tego budynku, jeżeli tak to, kiedy i ewentualnie, na jaki cel, gdyż oprócz potrzeb socjalnych zaznaczył, że w tej dzielnicy przy obwodnicy bardzo blisko jest na zakręcie przy ulicy Witosa naprzeciw Straży Pożarnej szpetny budynek, w którym mieści się instytucja, którą można byłoby przenieść do nowo wykupionego budynku. Dodał, że Zarząd osiedla „Przetakówka” szuka na stałe lokum, i jego zdaniem byłby to dobry kierunek. Oznajmił, iż mówi o tym trzecim rozwiązaniu, które i tak powinno być rozpatrywane sprawiedliwie dla tych mieszkańców, natomiast, jeżeli bliźniak jest potrzebny dla potrzeb socjalnych to jak najbardziej zostanie to poparte, tylko żałuje, że w uzasadnieniu nie pisze się do końca prawdy, gdyż z jednej strony dokonuje się wykupu, gdyż budynek znajduje się blisko obwodnicy a z drugiej strony chce się pomagać, co nie do końca jest wiarygodne.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 689).