2 XII 2013 r. INTERPELACJA GRUPY RADNYCH

2 XII 2013 r. INTERPELACJA  GRUPY RADNYCH w/s

nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty 4,8 mln zł.

Z kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie w 2013 r. wynika, że nieprawidłowości dotyczyły placówek oświatowych, które zajmowały się kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Kształcenie specjalne w Nowym Sączu odbywało się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego, Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych przy ul. Magazynowej oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3 przy ul. Lwowskiej. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ustalono, iż część oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok została zawyżona o kwotę ok. 3,6 mln złotych, natomiast na rok 2011 zawyżona o kwotę ok. 1,2 mln złotych. Do zwrotu kwoty 4,8 mln zł do Ministerstwa Finansów Miasto Nowy Sącz będzie zobowiązane w okresie najbliższych lat. W związku z powyższym wyrażamy obawę, czy skutki zwrotu tak znacznej kwoty, nie wpłyną na obniżenie jakości kształcenia w sądeckich szkołach.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kto w imieniu Prezydenta Miasta odpowiadał za nadzór nad w/w jednostkami w Nowym Sączu ?

2. Na czym polegał i w jaki sposób był wykonywany nadzór przez Zastępcę Prezydenta  nad w/w szkołami ?

3. Kto ponosi odpowiedzialność za uchybienia w kwestii nadzoru ?

4. Czy Prezydent przewiduje jakiekolwiek konsekwencje dla odpowiedzialnych za nadzór nad przedmiotowymi jednostkami ze strony Urzędzie Miasta ?

5. Czy w którejś z wymienionych placówek, a w szczególności w ZSP-G nr. 3 pracowały osoby związane więzami rodzinnym lub powinowactwa z osobami nadzorującymi wskazane placówki w imieniu Prezydenta  ?

6. Czy wszyscy uczniowie w czasie podjętej nauki w latach 2009 i wcześniejszych posiadali wymaganych orzeczenia niezbędne dla uczniów szkoły specjalnej ?

Stosownie do postanowień § 34 Statutu Miasta Nowego Sącza oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art.6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej                       ( Dz. U. Nr 112, poz. 119 z późn. zm.) prosimy o przekazanie odpowiedzi na pytania zadane                   w treści niniejszej interpelacji.