Propozycje do projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2014

Poniżej przedstawiam wybrane propozycję do projektu budżetu na rok 2014, które złożyłem 30 września 2013 r.:

Do:  Prezydent Miasta Nowego Sącza za pośrednictwem                                  Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza

Propozycje do projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2014

 • Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej,
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska,
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200150 metrów za pętlą linii 28 w tym owej modernizacja pętli autobusowej,
 • Wykonać przebicie pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Nawojowską,
 • Remont mosty na ulicy Zdrojowej nad Łubinką,
 • Wykonanie chodników na ulicach: Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki oraz  remont chodnika na ulicy Zapolskiej i Paderewskiego,
 • Udrożnienie  i utwardzenie nawierzchni przy ulicy Galicy,
 • Remont nawierzchni ulicy Krańcowej,
 • Przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • Remont ulicy Paderewskiego,
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Hasiora ,    Wykonanie Chodnika przy ulicy Fabrycznej i stolarskiej
 • Utworzenie parku w Zabełczu w tym  placu zabaw,
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka (ogrodzenie, boisko plażowe),
 • Proponuje się wyznaczyć  i zabezpieczyć  teren (strefę), na którym użytkownicy quadów i motocykli terenowych będą mogli  uprawiać swój sport ekstremalny, jednocześnie wprowadzając restrykcje za brawurę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Proponuje się , aby w każdym okręgu wyborczym (cztery okręgi) wykonać modelowy wszechstronny plac zabaw. Lokalizacja owych placów zabaw winna być wskazana jako kompromis i wynik konsultacji radnych , Zarządów Osiedli oraz mieszkańców danego okręgu,
 • Istnieje potrzeba zinwentaryzowania potencjalnych miejsc pod parkingi i ich budowa jako „zielone parkingi” tak, aby rozładować problem braku miejsc parkingowych unikając przy tym zmniejszania przestrzeni zielonej oraz utrzymanie waloru retencji wód opadowych, np. Ulica Korzeniowskiego i Ulica Lwowska, nad Dunajcem pod zamkiem i restauracją.
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk z potoku Łubinka na odcinku ulica barska do ujścia do Dunajca,
 • Po przeprowadzeniu badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka zabezpieczyć  tą skarpę z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony jest rwącymi potokami) służy jako rynsztok.
 • W ramach przywrócenia i udostępnienia rzek i potoków w naszym mieście proponuje się oczyszczenie z chaszczy, dzikich zarośli oraz śmieci. Tereny zalewowe Dunajca, Kamienicy i Łubinki mogą i powinny być  naturalnym i dostępnym miejscem rekreacji.,
 • Zagospodarowanie  akwenów wodnych (takie jak stawy) pod rekreację letnią.
 • Współdziałanie i pomoc (na odcinku na terenie miasta) z organizacjami, których celem jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż lewego brzegu Dunajca  z Nowego Sącza do Gołkowic.

Proszę, aby przedstawione  problemy znalazły  poparcie Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w kształtującymi się projekcie Budżetu Miasta na rok 2014.

Grzegorz Fecko