Hala imienia Urszuli Kochanowskiej.

Informuję, że na dzisiejsze Sesji Rady Miasta Nowego Sącza przyjęto Uchwałę w sprawie nadania Hali Sportowej przy ul. Na Rurach 16  w Nowym Sączu imienia Urszuli Kochanowskiej.

Sprawę poruszyłem na początki 2011 roku w złożonej interpelacji. Po odebraniu hali złożyłem pismo do prezydenta Ryszarda Nowaka załączając 99 podpisów poparcia dla tej  inicjatywy. W efekcie przygotowaliśmy Uchwałę, która dzisiaj jednogłośnie przyjęła Wysoka Rada naszego miasta za co Paniom i Panom radnym serdecznie dziękuję. Poniżej dokument Uchwały i pismo do Prezydenta w imieniu mieszkańców.

Grzegorz Fecko

Uchwała Nr ……2012 ; Rady Miasta Nowego Sącza w  sprawie nadania  Hali  Sportowej  przy ul. Na Rurach 16  w Nowym Sączu imienia Urszuli Kochanowskiej. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek grupy radnych, Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala co następuje:   § 1. Nadaje się Hali Sportowej przy ulicy Na Rurach 16 w Nowym Sączu imię Urszuli Kochanowskiej.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE; do projektu uchwały w/s nadania imienia Urszuli Kochanowskiej hali sportowej przy ulicy Na Rurach 16 w Nowym Sączu; Z wnioskiem o nadanie hali sportowej przy ulicy Na Rurach w Nowym Sączu imienia Urszulki Kochanowskiej wystąpiła grupa mieszkańców Nowego Sącza. Pod wnioskiem podpisało się również 99 osób popierających idee nadania imienia hali sportowej przy ulicy Na Rurach. Hala sportowa wybudowana została przy Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2. Nadając hali sportowej imię Urszulki Kochanowskiej możemy utrwalić w świadomości młodzieży historię naszego miasta ocalając ją przed zapomnieniem. Urszula Kochanowska z rodziny Kochanowskich (zm. 1578) – córka poety Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej, wnuczka Piotra Kochanowskiego. Według poety, już w wieku trzech lat przejawiała zdolności poetycko-literackie, przez co rodzina i przyjaciele Kochanowskiego uznali ją za jego godną następczynię. Urszulka zmarła przedwcześnie jako dziecko. Jej śmierć stanowiła dla Jana Kochanowskiego inspirację do napisania Trenów.  W imieniu wnioskodawców niniejszy projekt uchwały przedstawiał będzie Grzegorz Fecko

Pismo:   Szanowny Pan; Ryszard Nowak; Prezydent Miasta; Nowego Sącza ; W nawiązaniu do mojej interpelacji z lutego 2011 roku oraz do następujących po niej naszych rozmów zwracam się z prośbą w imieniu swoim jaki i mieszkańców naszego miasta (personalia i podpisy w załączniku) o nazwanie obecnie wybudowanej hali sportowej przy ulicy Szkolnej / Na Rurach imieniem Urszulki Kochanowskiej.  Akt ten proszę traktować jako symboliczne upamiętnienie patronki byłej szkoły podstawowej nr 4. Jak pamiętamy w roku 2009 gimnazjum funkcjonujące w miejscu wspomnianej szkoły podstawowej przyjęło imię nowego patrona księdza Jana Twardowskiego. Fakt ten wywołał w owym czasie spory konflikt oraz poczucie  krzywdy odczuwanej i wyrażanej przez wielu absolwentów, nauczycieli i mieszkańców po dziś dzień. Obecnie czyniąc kompromis możemy zadośćuczynić tym, którzy zmianą patrona poczuli się urażenie i odrzuceni. Nadając imię / nazwę Urszulki Kochanowskiej otwieranej hali sportowej możemy utrwalić w świadomości młodzieży historię naszego miasta ocalając ją przed zapomnieniem.

Grzegorz Fecko

 

 

 

Z poważaniem,   Grzegorz Fecko