PILNA INFORMACJA

Foto NOVA, na zdjęciu władze spółki Nowa z radnymi z Komisji Infrastruktury i Środowiska na miejscu planowanej inwestycji

W związku z tym, że w dniu 14 listopada (poniedziałek) 2011 upływa termin wyrażania przez zainteresowane strony opinii , wniosków i uwag odnośnie realizacji przez spółkę NOVA inwestycji  „Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowy Sącz” . Obecnie zgłaszają wiele wątpliwości co do owej inwestycji mieszkańcy Zabełcza i Przetakówki, obawiając się, że na własne skórze odczują sąsiedztwo tak jak w przypadku istniejących już śmietniska i oczyszczalni.

Proszę wszystkich o opinie. Pragnących zachować anonimowość,proszę o kontakt na mail: gfecko.rada@nowysacz.pl

Grzegorz Fecko

Poniżej tekst obwieszczenia miejskiego, źródło http://www.nowysacz.pl/gospodarka-komunalna-i-ochrona-srodowiska/7228 :

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 17.10.2011 r.

Nasz znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ
O B W I E S Z C Z E N I  E
Prezydent Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 33, art. 34, art. 35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Na wniosek z dnia 9.05.2011 r. NOVA Sp. z o. o. w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 14, uzupełniony w dniu 20.05.2011 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia np. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Sącz”, planowanego do realizacji na działkach nr ew. 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 365/3, 367/1, 367/2, 368/1, 368/2, 369/2 obręb 120 oraz na działkach nr ew. 1, 2 obręb 1 w Nowym Sączu, położonych w rejonie ul. Tarnowskiej.
 2. W ramach wszczętego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.
 4. Wydanie przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz uzyskania opinii Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.
 5. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – Wydział Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, pokój nr 205, w godzinach urzędowania tj. 730 – 1530 od poniedziałku do piątku.
 6. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
 7. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można:
 • w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1,
 • ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, pokój nr 205,
 • na adres e-mail: urzad@nowysacz.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

w terminie 21 dni tj. w okresie 24 października – 14 listopada 2011 r.

 1. Wnioski i uwagi rozpatrzone zostaną w toku postępowania, a odniesienie się do nich zawarte zostanie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Wnioski i uwagi złożone po upływie określonego wyżej terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Autor: z up. Prezydenta Miasta
Zbigniew Dmochowski
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Przygotowała: Weronika Zajdel
Dodano: 2011-10-18 08:00:42