Budżet 2012 w oczach młodych/nowych

Nowy Sącz 30 wrzesień 2011 r.   Rada Miasta Nowy Sącz

Do: Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącz


Propozycje do Budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2012

Drogi  i ciągi pieszo – rowerowe

 • Dla całego miasta zinwentaryzować przejścia dla pieszych pod kontem osób niepełnosprawnych,
 • Zabezpieczenie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach oraz przy budynkach instytucji publicznych pod kontem bezpieczeństwa pieszych
  (w szczególności dzieci),
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska, odnowienie nawierzchni oraz dokończenie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż Al Piłsudskiego od Ronda Solidarności do Nawojowskiej,
 • Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej,
 • Dokończenie deptaka wzdłuż Kamienicy od miasteczka rowerowego popod most na Krańcowej i spięcie z bulwarem przy kamienicy na Piekle koło karczmy, oraz od kładki na Kamienicy do mostu 700-lecia,
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej 150 metrów przed pętlą i 150 metrów za pętlą linii 28 w tym owej modernizacja pętli autobusowej,
 • Wykonać przebicie pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Nawojowską,
 • Wykonanie chodników na ulicach: Borelowskiego, Traugutta, Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki i Dębińskiego,
 • Remont ulicy Konopnickiej,
 • Rozwiązanie problemu niedrożności ulicy Galicy,
 • Remont nawierzchni dojazdu do żłobka miejskiego przy ulicy Klasztornej 46 przy współpracy z Grodzką Spółdzielczą mieszkaniową,
 • Utworzenie nawierzchni na ulicy Bielowickiej,
 • Umieszczenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonym odcinku po osuwiskach 2010 na ulicy Librantowskiej,
 • Remont ulicy Paderewskiego,
 • Remont ulicy Klasztornej oraz dokończenie remontu ulic Emilii Plater  (wraz z bocznej),
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Olszewskiego, Hasiora , Rzemieślniczej i Solarskiej (dawnej Stolarskiej Bocznej),
 • Wykonanie Chodnika przy ulicy Fabrycznej,
 • Rewitalizacja tak zwanych „kocich plant” wraz z zejściem w kierunku Wólek,
 • Dokonanie modernizacji i doświetlenia kładki nad kamienicą (obok MOSiR) oraz kładki nad Łubinką na wysokości Zaruskiego,
 • Remont kładki nad ulicą Nawojowską.

Sport, rekreacja i place zabaw

 • Utworzenie parku w Zabełczu w tym  placu zabaw,
 • Utworzenie placu zabaw na Kleeberga,
 • Kontynuacja działań (obecnie procedowany) pod miejsce dla młodzieży za wałem przy Warzywnej (ławki, słupki do siatki, koszenie),
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka,
 • Remont oraz doposażenie i ogrodzenie (rozbudowa) boiska na osiedlu Wojska Polskiego,
 • Proponujemy wyznaczyć  i zabezpieczyć  teren (strefę), na którym użytkownicy quadów i motocykli terenowych będą mogli  uprawiać swój sport ekstremalny, jednocześnie wprowadzając restrykcje za brawurę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Proponujemy , aby w każdym okręgu wyborczym (cztery okręgi) wykonać modelowy wszechstronny plac zabaw. Lokalizacja owych placów zabaw winna być wskazana jako kompromis i wynik konsultacji radnych , Zarządów Osiedli oraz mieszkańców danego okręgu,
 • Istnieje potrzeba zinwentaryzowania potencjalnych miejsc pod parkingi i ich budowa jako „zielone parkingi” tak, aby rozładować problem braku miejsc parkingowych unikając przy tym zmniejszania przestrzeni zielonej oraz utrzymanie waloru retencji wód opadowych, np. Ulica Korzeniowskiego i Ulica Lwowska.

Stosunki wodne

 • Inwentaryzacja i konserwacja wylotów kanałów burzowych do rzek na terenie miasta,
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk,
 • Przeprowadzenie badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka oraz zabezpieczenie tej skarpy z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Remont i dokończenie kanału cieku wodnego pod skarpą cmentarną  przy ulicy Stolarskiej,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony rwącymi potokami) służy jako rynsztok.

Inne

 • Utworzenie zespołu roboczego Radnych, przedstawicieli Prezydenta i władz MZK w sprawie optymalizacji sieci linii komunikacji miejskiej (np. brak połączeń dla osiedla 29 Listopada),
 • Opracowanie analizy potrzeb i ewentualnych kosztów związanych z utworzeniem kolejnego (drugiego) w mieście miejskiego  żłobka,
 • Dla całego miasta zoptymalizowanie sieci  miejskich tablic informacyjnych w porozumieniu z radnymi i Zarządami Osiedli.

`              Wyżej  wskazane potrzebne inwestycje i problemy są naszym zadaniem niewątpliwie najistotniej z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta z jakimi w pierwszym roku obecnej kadencji spotkaliśmy się zbierając informację.  Źródłem przyjmowania owych potrzeb były spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, listy, E-maile, telefony oraz nasza wiedza ze wcześniejszej działalności  w Zarządach Osiedli i z pracy na rzecz innych instytucji.

Żywimy nadzieję, że przedstawione problemy znajdą  poparcie Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w kształtującymi się projekcie Budżetu Miasta na rok 2012.

Z poważaniem,  Grzegorz Fecko,  Patryk Wicher