Opinie do nowego Statutu RM i Regulaminu…

Poniżej przedstawiam zgłoszone opinie do wybranych punktów nowego Statutu RM NS oraz do regulaminu Honorowego Obywatela, Tarczy Herbowej itd. :

 

 

Statut:

 • Informację z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym przedstawioną

w formie ustnej lub pisemnej, -proponuje, aby obligatoryjnie była pisemna z możliwością dodatkowo informacji ustnej,

 • Odpowiedź na interpelację złożoną ustnie w trakcie sesji jest udzielana ustnie podczas tej samej sesji lub pisemnie, – proponuję, aby obligatoryjnie pisemnie z możliwością dodatkowo informacji ustnej,
 • Łączny czas wystąpienia przeznaczony dla jednego radnego na interpelacje
 • i zapytania podczas jednej sesji nie może przekroczyć 5 minut. – proponuję 10 minut,
 • Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, –  proponuje , aby w czasie regulaminowym wystąpienia radnego nie ingerować w jego wypowiedź z zastrzeżeniem przekroczenie granicy kultury i przyzwoitości wypowiedzi…,
 • Przyjęcie wniosku o przerwaniu lub zamknięciu dyskusji, -proponuje wykreślić ten zapis jako łamiący możliwość wypowiedzenia się mniejszości, która nie ma wpływu na takie głosowanie,
 • Wniosek o reasumpcję na piśmie, – wystarczy ustne zgłoszenie,
 • Pisemny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, Przewodniczącemu rady na 12 dni, – tak, ale powinno to dotyczyć przede wszystkim dyscypliny terminu spływających projektów z Urzędu Miasta?  (tu naniosłem zmianę względem tego co przesłałem do RM),
 • W czasie dyskusji nad jednym projektem uchwały radny nie może wystąpić więcej niż dwa razy, łącznie z wystąpieniami ad vocem, – dwa razy winno dotyczyć wyłącznie trzyminutowych wypowiedzi radnego, jednak nie powinno wliczać się wystąpienia ad vocem w przypadku gdy inny uczestnik dyskusji (radny, prezydent, etc.) odniósł się w swej wypowiedzi imiennie lub znacząco wskazująco do danego radnego, każdy zawsze winien mieć prawo repliki,

Regulamin:

 • Z wnioskiem pisemnym o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:

o   c.         Grupa co najmniej 12 radnych, – było by najlepiej grupa co najmniej 4 radnych lub klub w radzi miasta

o   d.        Grupa 300 mieszkańców ,  – powinno wystarczyć 100 mieszkańców

 • Konwent uchwałę o przyznaniu wyróżnienia podejmuje zwykłą większością głosów, -konwent nie przyznaje a powinien opiniować jako  ciało doradcze RM!!!,
 • W skład konwentu jeśli przedstawiciel KK (Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu), to osoba wskazana przez Ordynariusza, co ewentualnie z innymi wyznaniami?
 • Co do składu konwentu, na przykładzie obecnie ukonstytuowanej RM NS to większość radnych (niemal cały skład) będzie reprezentowany przez „większość prezydencką” a klub opozycyjny (7 osób) reprezentować będzie jedna osoba!?, – można by wskazać Przewodniczącego RM, a Kluby mogły by oddelegować ½ z ilości swoich członków, Przewodniczący RM mógłby mieć możliwość wskazania jeszcze jednego radnego z radnych niezrzeszonych,
 • Nazwiska nieżyjących Honorowych Obywateli miasta uwzględniane są przez Radę przy nadawaniu nazw ulicom, placom i parkom w Nowym Sączu, – tak?, czy na pewno wszyscy HO spełniają ustawowy warunek umożliwiający nadanie ich imieniem ulicy?
 • Tarcze herbowe, – wystarczy jeden poziom bez gradacji, nie winno się określać maksymalnej ilości a  przede wszystkim przestrzegać zasady ekskluzywności,
 • Z wnioskiem pisemnym o nadanie TH mogą występować:

o   c.         Grupa co najmniej 12 radnych, – było by najlepiej grupa co najmniej 4 radnych lub klub w radzi miasta

o   d.        Grupa 300 mieszkańców ,  – powinno wystarczyć 50 mieszkańców

 • Co do składu konwentu, na przykładzie obecnie ukonstytuowanej RM NS to większość radnych (niemal cały skład) będzie reprezentowany przez „większość prezydencką” a klub opozycyjny (7 osób) reprezentować będzie jedna osoba!?, – można by wskazać Przewodniczącego RM, a Kluby mogły by oddelegować ½ z ilości swoich członków, Przewodniczący RM mógłby mieć możliwość wskazania jeszcze jednego radnego z radnych niezrzeszonych,

Medal Pamięci

 • Warto się zastanowić nad sensem powołania tego „wyróżnienia”,
 • Jęli już, to co do kapituły i zgłaszaniu uwagi takie jak przy HO i TH (powyżej),

Wszelkie inicjatywy Prezydenta co do wyróżnień powinny się skupić na wypracowaniu przez Jego Urząd własnego odznaczenia/wyróżnieni/uhonorowania,

Grzegorz Fecko