System informacji przestrzennej w Nowym Sączu, – polecam

Nowy Sączu już to ma!

Internetowa mapa miasta z działkami, zdjęciami satelitarnymi, granicami osiedli, numerami posesji, planowanie przestrzenne, ewidencja gruntów, możliwość graficznej edycji dla w własnych potrzeb  etc.   Polecam Grzegorz Fecko

 

Źródło: http://www.nowysacz.pl/plan-miasta

Plan miasta

Internetowy plan miasta Nowego Sącza prezentuje dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu a także w głównej mierze z publicznych rejestrów danych przestrzennych, pozyskiwanych i udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wśród tych danych plan zawiera informacje dotyczące granic osiedli, modelu rzeźby terenu i komplet ortofototomap utworzonych na podstawie zdjęć lotniczych w latach 2003, 2009 i 2013. Dla zainteresowanych cenna będzie ewidencja gruntów i budynków lub informacje o przeznaczeniu danego terenu w przypadku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan miasta wchodzi w skład Systemu Informacji Przestrzennej miasta Nowego Sącza (w skrócie SIP).

http://sip.nowysacz.pl
Mapa posiada 4 moduły prezentacji:

 

Internetowy plan miasta Plan miasta – w którym zawarte są informacje pochodzące z: numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB) prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu, punkty adresowe i ulice wchodzące w skład Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA), Numeryczny Model Rzeźby Terenu (NMT) określający położenie wysokościowe danej lokalizacji, granice osiedli, ortofotomapy (zdjęcia lotnicze) z lat 2003, 2009 i 2013 roku oraz inne informacje stanowiące informację publiczną.
Planowanie przestrzenne – moduł prezentujący dane z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Sącz.
W skład modułu wchodzą: EGiB, plany miejscowe, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mapa podkładowa wygenerowana na podstawie Bazy Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k) oraz ortofotomapy.
Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja gruntów i budynków – w skład modułu wchodzą: mapa ewidencyjna EGiB, serwis granic powiatu i gminy oraz mapy podkładowej (BDOT10k).
moduł adresowy (EMUiA) Moduł adresowy – przeznaczony jest przede wszystkim do prezentacji i wyszukiwania ulic oraz punktów adresowych budynków w Nowym Sączu opierając się na danych pochodzących z EMUiA Nowego Sącza.

 

Jak poruszać się na mapie?

Przechodzenie pomiędzy modułami można dokonywać poprzez wybór znajdujących się na rozwijalnej liście modułów na górnej belce na paskiem menu .