Stadion KS Przetakówka im Stanisława Zelka

Na sesji RM NS 23 maja br. Rada Miasta podjęła uchwałę przygotowana przez Klub PO RP na wniosek Zarządu Osiedla Przetakówka nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia
Stanisława Zelka. RM uchwałę przyjęła pozytywnie. 17 głosów było za, 1 głos był przeciw i  2 głosy były wstrzymujące się. Dziękuje w imieniu wnioskujących.  Poniżej relacja video z przedstawienia projektu uchwały, dyskusja i przebiegu glosowania oraz tekst pdojętej uchwały.     Grzegorz Fecko

Uchwała Nr …………

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia ……….2017 r.

w sprawie: nadania terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imienia
Stanisława Zelka.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) na wniosek grupy radnych, Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się terenowi rekreacyjnemu służącemu jako stadion dla Klubu Sportowego Przetakówka przy ulicy Witosa w Nowym Sączu imię Stanisława Zelka..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady Miasta

Bożena Jawor