,,Karty Sądeckiej Rodziny 4+”

W niniejszym wpisie przedstawiam Państwu propozycję projektu uchwały z programem  ,,Karty Sądeckiej Rodziny 4+” Klubu Radnych PO przygotowaną przez naszego kolegę klubowego Tomasza Bastę. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z projektem uchwały oraz z jej uzasadnieniem. Projekt zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych. Prosimy o opinię.

Grzegorz Fecko

PROJEKT, UCHWAŁA Nr ………., RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA ,z dnia ………..

w sprawie :przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu ,,Karta Sądeckiej Rodziny 4+”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
w Radzie Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do podjęcia działań w celu wprowadzenia w Nowym Sączu programu ,,Karty Sądeckiej Rodziny 4+” stanowiącej część polityki społecznej, mającej na celu ochronę rodzin wielodzietnych.

2. ,,Karta Sądeckiej Rodziny 4+” ma w szczególności na celu umożliwienie rodzinom mieszkającym w Nowym Sączu oraz posiadającym co najmniej czworo dzieci korzystanie
z systemu ulg i rabatów w dostępie do usług instytucji kultury, obiektów sportowych, korzystania
z komunikacji miejskiej a także innych ulg sprzyjających rozwojowi tych rodzin.

§ 2

Program ,,Karty Sądeckiej Rodziny 4+”:

1) dotyczyć będzie każdej rodziny posiadającej co najmniej czworo dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w wypadku kontynuowania nauki,

2) adresowany będzie również do rodziców samotnie wychowujących co najmniej czworo dzieci,

3) obejmować będzie udzielenie ulg na przejazdy komunikacją miejską dla wszystkich członków rodziny, o której mowa w pkt 1, w okresie całego roku kalendarzowego,

4) pozwalać będzie na zakup ulgowych biletów wstępu do instytucji kultury, do obiektów sportowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz i przez podległe mu jednostki organizacyjne a także na zasadzie dobrowolności przez inne  jednostki, które wyrażą chęć przystąpienia do programu.

§ 3

Katalog partnerów przystępujących do programu i oferujących ulgi będzie katalogiem otwartym. Formuła programu powinna zachęcać do przystąpienia do niego również inne instytucje
i podmioty spoza sektora JST np. firmy handlowe, usługowe, produkcyjne, które będą mogły wspierać rodziny poprzez oferowanie ulg i rabatów w swoich firmach.

§ 4

Przygotowanie projektu uchwały programu ,,Karty Sądeckiej Rodziny 4+” powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza w terminie do dnia 31 października 2013 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

Jerzy Wituszyński

Wnioskodawca:

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

Piotr Lachowicz

Uzasadnienie:

W związku z realnym problemem starzenia się społeczeństwa i wyraźnym kryzysem demograficznym, w wielu środowiskach podejmowane są różne inicjatywy mające na celu wsparcie rodzin wielodzietnych. W kilkunastu samorządach tj. miasto: Kraków, Tarnów, Gdańsk, wprowadzono kartę, uprawniającą do szeregu ulg i przywilejów rodziny wielodzietne. Troska o te rodziny jest obowiązkiem samorządu i stanowić będzie realny instrument polityki prorodzinnej w naszym mieście. Otwarty katalog partnerów programu, w tym możliwość przystąpienia do programu firm przyjaznych rodzinie i innych jednostek organizacyjnych będzie stanowić jego dodatkowy atut oraz może przynieść wymierne korzyść finansowe. Podkreślenia wymaga fakt, iż z uwagi na charakter przedmiotowej uchwały nie możemy jeszcze mówić o jej skutkach finansowych. Ewentualna analiza musi zostać przedstawiona na etapie tworzenia Projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu ”Karty Sądeckiej Rodziny 4+”.

Do reprezentowania wnioskodawcy w procesie uchwałodawczym upoważniamy Pana Radnego Tomasza Bastę.