Po staremu a śmieci w górę?

W dniu 12 grudnia 2012 dowiedzieliśmy się o zarządzeniu prezydenta miasta (poniżej) , w którym to cena maksymalna netto z 177,40   podnosi się na 261,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) za jedną tonę! Taki wzrost daje nam możliwość podwyżki o 47,01 %!  Nic dodać, nic ująć!

Grzegorz Fecko

 

Zarządzenie Nr 450/2012
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie: ustalenia cen za usługi unieszkodliwiania odpadów przyjmowanych do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 funkcjonującego w
NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ),
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach ( tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr VI/69/2007 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmiany trybu ustalania opłat za usługi składowania
odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu, zarządza się co
następuje:
§1 1. Ustala się jako obowiązujące od dnia 01 stycznia 2013 r. następujące ceny
maksymalne za usługi unieszkodliwiania odpadów przyjmowanych do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 ( ZZO )
z terenu Sądecko – Gorlickiego Regionu Gospodarowania Odpadami:
1) za usługi przyjęcia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu
niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych – cena maksymalna netto –
261,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) za jedną tonę,
2) za usługi przyjęcia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu
innych odpadów ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w pkt 1 – cena maksymalna netto – 267,00 zł (słownie:
dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) za jedną tonę.
2. Upoważnia się Zarząd NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu do ustalania ceny za usługi
w indywidualnych umowach zawieranych z podmiotami odbierającymi odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w
ramach Sądecko – Gorlickiego Regionu Gospodarowania Odpadami w sposób
zgodny z postanowieniami ust. 1.
§ 2 Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc Zarządzenie Nr 368/2011 Prezydenta Miasta
Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany opłat za usługi
unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu.
§ 3 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz umieszczenie w formie elektronicznej na
stronie internetowej urzędu www.nowysacz.pl
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2013 r.

0,335581