Ważna „poprawka” upadła – przegrały dzieci!

Na wczorajszej sesji Rady Miasta (30 XII 2011) w imieniu naszego klubu PO radny Tomasz Basta zaproponował poprawkę do uchwały o podwyższenie dotacji o 100 zł w przypadku żłobka jak i klubu malucha. Takie podwyższenie dotacji do kwoty 250 zł w przypadku żłobka i 200 zł w przypadku klubu malucha pozwoliłoby na funkcjonowanie owych placówek w mieście. Ciekawostką jest to, że argument o kosztach z tym związanych dla miasta wydaje się chybiony, bowiem dzieci poniżej 3 lat, które są w przedszkolu obejmuje o wiele większa dopłata a mogły by być właśnie w tych mniej dotowanych punktach!

Za głosowało 9 radnych (cały nasz klub PO oraz  jeden radny  niezrzeszony), wstrzymało się troje radnych, a pozostałych 11 radnych było przeciw! ?

Bez komentarza…

Grzegorz Fecko

Wspomniana „poprawka” poniżej:

„Poprawka do projektu Uchwały – druk nr 191

Poprawka do Uchwały Nr … … …

Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia … … …

w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza.

§ 1.2. Otrzymuje brzmienie:

Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Nowy Sącz dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze miasta Nowego Sącza na poziomie 250 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 1.3. Otrzymuje brzmienie:

Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Miasto Nowy Sącz dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze miasta Nowego Sącza na poziomie 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

Uzasadnienie:

Poprawka dotyczy zmian kwot dotacji celowej udzielanej przez Miasto Nowy Sącz dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce. Z uwagi na wysokie koszty związane z pobytem dziecka w w/w placówkach, nieadekwatne w wielu przypadkach do niskich zarobków mieszkańców miasta Nowego Sącza w celu pobudzenia koniunktury związanej z otwieraniem żłobków i klubów malucha (niewielka ilość takich placówek), proponuje podwyższenie dotacji o 100 zł w przypadku żłobka jak i klubu malucha. Podwyższenie dotacji do kwoty 250 zł w przypadku żłobka i 200 zł w przypadku klubu malucha pozwoli na funkcjonowanie w/w placówek w mieście.”