Odpowiedź WOŚ

Odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska:

Znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ

 

 

W nawiązaniu do otrzymanego dniu 14.11.2011 r. drogą mailową stanowiska w sprawie realizacji Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, w rejonie ul. Tarnowskiej, uprzejmie informuję:

 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą OOŚ, z uwzględnieniem przepisów odrębnych np. Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o odpadach.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tego rodzaju przedsięwzięć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie wynika wprost z przepisów ustawy, ale obowiązek ten może być nałożony przez organ prowadzący postępowanie.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, ze względu na możliwość zapewnienia wypowiedzenie się każdemu, a nie tylko stronom postępowania, w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa – orzeczono o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17.10.2011 r. znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ, sporządzone w oparciu o wymagania wynikające z ustawy OOŚ, zawiera takie informacje, jakie ustawa przewiduje. Właśnie to Obwieszczenie jest „zaproszeniem” m. in.  wszystkich mieszkańców do zainteresowania się inwestycją, zapoznania się z materiałami oraz zgłaszania swoich wniosków i uwag w wyznaczonym terminie. Część mieszkańców skorzystała z przysługującego jej prawa (pierwsi zainteresowani już 25.10.2011 r.) – zapoznała się z dokumentacją i złożyła wnioski w wyznaczonym terminie. W Obwieszczeniu poinformowano również, że zgłoszone wnioski i uwagi rozpatrzone zostaną w toku postępowania, a odniesienie się do nich zawarte zostanie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami ustawy OOŚ, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, w siedzibie organu – poprzez wywieszenie na tablica ogłoszeń w Ratuszu, poprzez wywieszenie w miejscu lokalizacji inwestycji oraz dodatkowo na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza i na tablicy ogłoszeń przy ul. Tarnowskiej (w rejonie składowiska odpadów).

 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach są pierwszymi decyzjami administracyjnymi w całym cyklu projektowym inwestycji. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z realizacją przedsięwzięcia w danej lokalizacji, gdyż mogą zachodzić okoliczność prawne uniemożliwiające uzyskanie innych wymaganych decyzji, jak np. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, pozwolenia na budowę.

 

Powyższe informacje przekazuję w celu przybliżenia poruszanych i omawianych przez Pana zagadnień oraz rozwiania wątpliwości co do jawności prowadzonego postępowania. Postępowanie administracyjne jest w toku. Pismem z dnia 21.11.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do inwestora o uzupełnienie treści złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po przedłożeniu wymaganego uzupełnienia – konsultacje społeczne będą kontynuowane.