Wnioski do Budżetu Miasta na rok 2023

Nowy Sącz, dnia 26.07.2022 r.                 

Do:    Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pan Ludomir Handzel

 Propozycje inwestycji do budżetu Miasta Nowy Sącz na 2023r.

 W imieniu swoim, zgłaszających samorządowców jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy do rozwiązania poprzez ujęcie ich w planach realizacji w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2023:

 1. Strategiczną sprawą dla Nowego Sącza i Sądecczyzny winno być podjęcie zdecydowanych działań w celu zamknięcia obecnego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu. Priorytet to: znalezienie na poziomie subregionalnym alternatywy w postaci innego regionalnego składowiska, zwiększenia nacisku na uzyskanie maksymalnego udziału recyklingu oraz rozważenia inwestycji spalarni odpadów komunalnych w miejscu znacznie oddalonym od siedzib ludzkich.
 2. Dalsze skomunikowanie obecnych ścieżek rowerowych z centrum miasta poprzez budowę systemu ścieżek oraz wydzielanie specjalnych pasów dla rowerów, oznakowanie poziome oraz pionowe tak, żeby zachęcić Sądeczan do korzystania z rowerów nie tylko rekreacyjnie ale również „na co dzień”.
 3. Proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na ul. Nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 4. Budowa masztu z flagą biało-czerwoną na Górze Zabełeckiej.
 5. Budowa co najmniej czterech orlików na terenie naszego miasta,
 6. Wykup terenów pod obejście „wąskiego gardła” kapryśnego potoku Łubinka pomiędzy mostem na Lwowskiej a mostem na Nowochruślicjkiej.
 7. Rozważenie tworzenia połączonych świetlic dla seniorów oraz dla dzieci (integracja między pokoleniowa) tak, aby były dostępne w każdej części miasta,
 8. Oraz:
 • Budowa chodnika od stacji paliwowej Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA ,
 • Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz przy rondzie św. JP II,
 • Rozbudowa i kontynuacja budowy ścieżek rekreacyjnych w parku powyżej Orła na skale (Sądecka Orla Perć), oraz przygotowanie i montaż tablic z opisem historii tego miejsca oraz o lokalnej przyrodzie i geografii,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i Barskiej,
 • Kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Pieczkowskiego oraz Nowochruślickiej,
 • Budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe,
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej,
 • Budowa chodnika na ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką,
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca,
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej od mostu rowerowego na Kamienicy przy Rybackiej pod mostem na Tarnowskiej, dalej poprzez bulwar i wał nad Kamienicą, dalej pod mostem na Krańcowej do mostu wiszącego przy MOSiR,
 • Kontynuacja i budowa ścieżki pieszo rowerowej na bulwarze Narviku od przystanku pod wiaduktem do ronda „pod szpitalem” i dalej do ronda Solidarności,
 • Budowa chodniki na ulicy Dunajcowej od pętli autobusowej do Jagodowej,
 • Remont nawierzchni drogi ulicy Stefana Jarosza,
 • Odtworzenie przejazdu rowerowego ze ścieżki rowerowej Dunajec EuroVelo w kierunku Starego Miasta na wysokości hotelu Panorama, obecnie brak jest takiej możliwości po remoncie parkingu,
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój,
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28,
 • Budowa drogi dojazdowej do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa),
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica,
 • Po uzgodnieniu z zarządca Polskich Wód stałe koszenie i pielęgnacja międzywala Dunajca, Kamienicy i Łubinki, tereny te powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnymi dla Sądeczan,
 • Eliminacja uciążliwego odoru emitowanego ze składowiska odpadów komunalnych i z oczyszczali ścieków,
 • Dalsza modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Zdrojowej na odcinku od jej najwyższego punktu n. p. m. do ulicy Witosa, obecnie większość wód z dużego zlewiska spływa jezdnią co powoduje stałe niszczenie nawierzchni i poboczy,
 • Badania i monitorowanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do 4.
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego ,
 • Remont chodnika ulicy Zdrojowa od posesji nr.2 do 12 po lewej stronie w kierunku ulicy Tarnowskiej,
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego.
 • Remont nawierzchni ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym,
 • Usuniecie naniesionych drzew podczas błyskawicznych powodzi z koryta potoku Łubinka, usuniecie namulenia występujące w korycie potoku, które wykorzystać na podniesienie i umocnienie brzegu potoku oraz remont murów oporowych potoku, które w kilku miejscach zostały podmyte i leża w korycie potoku Łubinka,
 • Przystosowanie istniejących pomieszczeń w budynku będącego własnością UM przy ulicy Zdrojowej (obok basenu), na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę dla zarządu Osiedla i Klubu Sportowego Przetakówka, lub przekazanie in nego alternatywnego pomieszczenia,
 • Dalsza modernizacja ulicy Zdrojowej na odcinku osiedla Zabełcze (Kwieciszowa),
 • Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • Budowa łącznika ulicy Widok z ulicą Dunajcową.

Grzegorz Fecko